Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/603/EF av 5. august 2009 om registreringskrav for produsenter av batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/66/EF

Commission Decision, 2009/603/EC, of 5 August 2009 establishing requirements for registration of producers of batteries and accumulators in accordance with Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council (Notified under document C(2009) 6054)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2010)

Sammendrag av innhold
Formålet med direktiv 2006/66/EF - batteridirektivet - er å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen, og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Videre er det ønskelig å utarbeide løsninger som bedre tar vare på råstoffer som finnes i brukte batterier. Direktiv 2006/66/EF er hjemlet i EF-traktatens artikler 95.1 og 175.1. Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007.

Direktiv 2006/66/EF stiller krav om at produsenter av batterier og akkumulatorer registreres. Gjennom bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF fremsettes det hvilke opplysninger som skal gis/sendes inn ved registrering og prosedyrer for registrering.

Registreringskrav:

•Produsenter av batterier og akkumulatorer registreres enten på papir eller elektronisk hos de nasjonale myndigheter eller hos de nasjonale produsentorganisasjoner som godkjennes av medlemsstatene- "registreringsorganer".
•Registreringsprosedyren kan være en del av en annen produsentregistreringsprosedyre.
•Produsenter av batterier og akkumulatorer skal kun registreres en gang i en medlemsstat, der de erhvervsmessig slipper ut batterier og akkumulatorer på medlemsstatens markedet for første gang, og de skal få et registreringsnummer ved registrering.
Hva slags informasjon som produsenter av batterier og akkumulatorer skal sende inn er spesifisert i vedlegg til Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF. Registreringsorganer kan kun kreve registreringsgebyrer som er kostnadsbasert og rimelige. Registreringsorganger som krever registreringsgebyrer skal informere de ansvarlige nasjonale myndigheter om hvordan de beregner gebyrer.

Merknader
Batteridirektivets definisjon av produsent medfører at den som plasserer batterier ut på det norske markedet skal registreres. Et norsk register vil anslagsvis omfatte omlag et par hundre aktører. Kostnadene ved et slikt register skal dekkes av produsentene. Bransjen har god oversikt over produsenter (importører) av batterier og vil kunne opprettholde og vedlikeholde et slikt register. Batterier reguleres i følgende forskrifter:

• Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Gjennomføring av batteridirektivet og tilhørende endringer tas ved endringer i disse forskriftene.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF ble vedtatt 5. august 2009. Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 46/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.08.2009
Anvendelsesdato i EU
28.08.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 325-327
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2012
Anvendes fra i Norge
24.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0603
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro