Krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2008 av 12. desember 2008 om endring av vedlegg III og VI til direktiv 2006/141/EF om krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger

Commission Regulation (EC) No 1243/2008 of 12 December 2008 amending Annexes III and VI to Directive 2006/141/EC as regards compositional requirements for certain infant formulae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.9.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 91/321 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger inneholdt et aminogram samt bestemmelser om arginin-innhold for morsmelkerstatninger basert på hydrolysert protein. Disse bestemmelsene omfatter ikkegenerelt morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Morsmelkerstatninger basert på delvis hydrolysert protein har fått midlertidig omsetningstillatelse (frem til 27.okt 2008 i Regulation no 1609/2006/EC) pga lavere proteininnhold enn bestemmelsene i direktiv 91/321. Denne midlertidige tillatelsen ble gitt etter vurdering av EFSA. Produkter basert på delvis hydrolysert protein og med lavt proteininnhold ble vurdert av EFSA ved hjelp av det nevnte aminogrammet fra direktiv 91/321. Ved revisjon av EUs direktiv om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (2006/141/EC) er aminogrammmet og bestemmelsene om arginin-innhold i morsmelkerstatninger basert på delvis hydrolysert protein fra direktiv 91/321 uteglemt.Forordning 1243/2008/EC endrer vedlegg III og VI i direktiv 2006/141/EC (forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger) slik at aminogrammet samt bestemmelser om arginin-innhold i morsmelkerstaninger basert på delvis hydrolysert protein blir i samsvar med bestemmelser i direktiv 91/321.

Merknader
Rettsakten krever endring i FOR-2008-08-13-936 Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Forskriftsendringen vil trolig ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser. Endringene som forordning 1243/2008/EC medfører har vært gjeldende regelverk tidligere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 12.12.08 og ble innlemmet i EØS-avtalen ved vedtak i EØS-komiteen 3. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
28.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 4-6
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.07.2009
Anvendes fra i Norge
13.07.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1243
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro