Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2468 of 20 December 2017 laying down administrative and scientific requirements concerning traditional foods from third countries in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2018)

Sammendrag av innhold
En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 20 i forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, skal det gis nærmere regler (implementing act) om detaljerte krav til innhold i meldinger og søknader om godkjenning av tradisjonell mat fra tredjeland, hvordan meldinger og søknader skal valideres, hvordan informasjonen skal utveksles med medlemslandene og EFSA slik at de gis anledning til å legge fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, og hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen.

Rettsakten gir detaljerte regler om hvilken informasjon og vitenskapelig dokumentasjon som må inngå i meldinger og søknader om godkjenning av ny mat, hvordan meldingen eller søknaden skal strukteres og innholdet presenteres. Herunder skal det også dokumenteres at næringsmiddelet har vært trygt i tradisjonell bruk. Kommisjonen skal umiddelbart vurdere om en melding eller en søknad faller innenfor virkeområdet og oppfyller vilkårene angitt i basisforordningen ((EU) nr. 2015/2283). Kommisjonen kan be søkeren om mer informasjon, og sette tidsfrist for denne. Kommisjonen skal informere søkeren, EFSA og medlemslandene hvis meldingen eller søknaden ikke vurderes som gyldig.

Rettsakten gir også detaljerte regler for hvordan informasjon om en melding om godkjenning av tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland, skal utveksles og diskuteres mellom medlemslandene og EFSA, og hva en dokumentert innvending mot godkjenning skal inneholde.

Rettsakten inneholder en liste over informasjon som skal inngå i EFSAs risikovurdering. Rettsakten inneholder også overgangsbestemmelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat, som gjennomfører forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil lette prosessen med å utarbeide meldinger og søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat, ved at den tydelig angir hvilke informasjon og dokumentasjon meldinger og søknader skal inneholde. Tidsrammen for valideringen av søknader, i tillegg til at andre tidsfrister for søknadsprosessen i basisforordningen ((EU) nr. 2015/2283), gjør også søknadsprosessen mer forutsigbar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
19.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2468
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro