Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/295 av 15. desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og allmenne krav, og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse med henblikk på godkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/295 of 15 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 44/2014, as regards vehicle construction and general requirements, and Delegated Regulation (EU) No 134/2014, as regards environmental and propulsion unit performance requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2018)

Sammendrag av innhold
Typegodkjenningsforordning (EU) nr. 168/2013 gir rammene for godkjenning av kjøretøy klasse L – moped/motorsykkel. Forordningen utfylles av regler vedrørende kjøretøykonstruksjon (forordning 44/2014) og miljø- og fremdriftskrav (forordning 134/2014).

Da disse rettsaktene ble vedtatt i 2013-2014 inkluderte disse en plan for innføring av strengere miljøbestemmelser, miljøklasse 5 som også omtales som Euro 5 motorsykkel. Detaljplanene skulle utarbeides og implementeres som endringsrettsakter til de delegerte og implementerende forordningene til forordning (EU) nr. 168/2013. Som en del av dette arbeidet har Kommisjonen utarbeidet en rapport om virkningene av miljøklasse 5 for kjøretøy i klasse L, herunder tekniske krav om prøvemetoder. Rapporten har hatt særlig fokus på de godkjenningsmessige utfordringer myndigheter og interessenter har opplevd i den forbindelse. For å sikre at typegodkjenningssystemet for kjøretøy klasse L fungerer effektivt og hensiktsmessig, også med tanke på miljøkrav, ble konklusjonen at det bør foretas visse endringer i forordningene 44/2014 og 134/2014.

Forordning (EU) 2018/295 endrer og presiserer således forordningene 44/2014 og 134/2014 for å sikre en smidig og hensiktsmessig gjennomføring med tanke på miljøkrav. Konkret må de krav og prøvemetoder som fremgår av disse forordningene forbedres og tilpasses den tekniske utvikling.

Av disse nevnes:

• Tilpasning av tekniske bestemmelser til den teknologiske utviklingen

• Endringer i matematiske beregninger / ligninger for å gi en klarere forståelse

• Forbedringer i regelverket knyttet til kjøretøyenes egendiagnosesystemer (OBD-systemer)

• Forbedringer i regelverket for å sikre korrekt anvendelse av prøvingskravene knyttet holdbarheten til forurensningsbegrensende innretninger

• Forbedringer i og utskifting av regelverket knyttet til fordamping av hydrokarboner fra kjøretøy klasse L, inkludert fjerning av planlagt prøvemetode som har vist seg å ikke være hensiktsmessig

• Forbedringer i og utskifting av regelverket knyttet til kravene til holdbarheten til forurensningsbegrensende innretninger, inkludert utfasing av matematisk prosedyre for kontroll av holdbarhetskrav som ifølge Kommisjonens overnevnte rapport har vist seg å ikke være hensiktsmessig

Lenke til rapporten: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3f26...

Merknader

EU-hjemmel
Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten foreslås gjennomført ved endring i forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningsforslaget vurderers å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt 28. februar 2018 og trådte i kraft i EU 20. mars 2018.

Forordningen blir sendt på nasjonal høring ila. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
20.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0295
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro