Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 av 21. november 2013 om supplerende krav til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 om kjøretøykonstruksjon og generelle krav for godkjenning av to-, tre- og firehjulede kjøretøy

Commission Delegated Regulation (EU) No 44/2014 of 21 November 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the vehicle construction and general requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 44/2014 om kjøretøykonstruksjon og diverse generelle krav for EU-typegodkjenning av kjøretøy i klasse L, er en særrettsakt til forordning (EU) nr. 168/2013 om godkjenning og markedsovervåking av to-, tre- og firehjulede kjøretøy.

Selv om forordning (EU) nr. 168/2013 ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 15. januar 2013, får den bindende virkning for typegodkjenning av nye typer kjøretøy først fra 1. januar 2016, da det må utarbeides særrettsakter til forordningen. Forordning (EU) nr. 44/2014 er en slik særrettsakt og fastsetter detaljerte tekniske krav til og testprosedyrer for kjøretøykonstruksjon og generelle krav for godkjenning av kjøretøy i klasse L samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet til slike kjøretøy i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, og det fastsettes en liste over FN/ECE-regulativer med endringer for slik godkjenning.

Betegnelsen "kjøretøy i klasse L" dekker en rekke forskjellige kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, som to- og tre-hjulede mopeder, to- og tre-hjulede motorsykler og motorsykler med sidevogn. Eksempler på firehjuls kjøretøy som omfattes, er quadrisykler og minibiler. Typegodkjenningskravene for nye kjøretøy i klasse L har hittil vært regulert i Europaparlaments og Rådsdirektiv 2002/24/EF ("rammedirektivet"). Videre inneholder en rekke særdirektiver detaljerte tekniske krav vedrørende kjøretøy i klasse L. Kommisjonen har identifisert en rekke vesentlige problemer med hensyn til gjeldende bestemmelser for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L, som den nye rammeforordningen skal avhjelpe, herunder:
• regelverket for typegodkjenning av motorsykler er for komplekst
• utslippsnivået for L-kjøretøy er relativt høyt og L-kjøretøyene utgjør relativt sett en stigende andel av det samlede utslipp fra veitransporten
• funksjonelle sikkerhetsaspekter ved kjøretøyene bør ivaretas på en bedre måte
• det mangler regelverk for L-kjøretøy utstyrt med ny teknologi
• visse kjøretøy, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter, selges og registreres på EU-markedet, uten å være i overensstemmelse med de nåværende typegodkjenningskrav med hensyn til kjøretøyenes funksjonelle sikkerhet og/eller miljøbeskyttelse.

Forordning 44/2014 gir detaljerte bestemmelser innen områder som er listet opp nedenfor, og herunder gjøres en rekke FN/ECE-regulativer obligatoriske istedenfor tilsvarende EU-rettsakter (direktiv) i samsvar med anbefaling fra CARS 21-ekspertgruppen:

• tiltak mot ulovlige inngrep på drivaggregatet

• ordninger for typegodkjenningsprosedyrene

• produksjonssamsvar

• tilhengerfester og innfestingspunkter

• tyverisikringsanordninger

• elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

• utstikkende deler

• lagring av drivstoff

• lastbærer

• masser og dimensjoner

• funksjonelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD)

• handtak og fotstøtter til passasjerer

• plass til montering av kjennemerke

• tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

• parkeringsstøtte

Merknader

EU-hjemmel

Forordning 44/2014 er en delegasjonsrettsakt, vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning

Gjeldende norsk regelverk for motorsykkel er implementert i fagkapitlene samt i vedlegg 1 til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Overgangsforskrift

Ettersom det vil kunne komme motorsykler som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Ved forskriftsendring av 6. juni 2014 ble det tatt inn en referanse til forordning 44/2014 i § 6-3b. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge, i tråd med føringer i rammeforordning 168/2013.

Norsk gjennomføring og administrative konsekvenser

Rammeforordning 168/2013 med delegerte rettsakter, herunder forordning 44/2014, vil bli implementert i en ny, egen forskrift for MC. Som utgangspunkt vil ikke implementeringen av forordningen innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme en ny forskrift.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering
Forordningen vurderes EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Tiltak mot ulovlige inngrep på drivaggregatet

Tiltakene for å hindre ulovlige inngrep på drivaggregatet har som siktemål å forhindre endringer som påvirker funksjonell sikkerhet og/eller miljøet negativt.

Alle kjøretøy i gruppe L med unntak av L3e-A3, L4e-A3 og L5e er omfattet av bestemmelsene.

Bestemmelsen i denne forordningen er basert på de utgående kravene i direktiv 97/24/EF Kap 7. Tiltakene er forbedret ved at de «nedtrimmingsmetodene» som var lettest å omgå ikke lenger kan benyttes, videre er den kjøretøytekniske utviklingen ivaretatt – spesielt ved å konkretisere kravene til elektroniske eller programmerbare styringsenheter.

Ordninger for typegodkjenningsprosedyrene

Bestemmelsen stiller krav til godkjenningsmyndigheten i forhold til hva som skal kontrolleres eller verifiseres på annen måte ved EU-typegodkjenning av kjøretøy i gruppe L. Dette inkluderer bestemmelser knyttet til motorsykler i L3e/l4e-A2 og A3 (mellomtung og tung), blant annet dobbelt typegodkjenning og konvertering mellom underkategoriene, samt registrering av disse. Det finnes også bestemmelser knytte til flerstegs typegodkjenning og virtuell testing.

Produksjonssamsvar

Bestemmelsene skal sikre at ethvert kjøretøy, system, komponent og separat teknisk enhet er produsert i samsvar med godkjent type. Bestemmelsen er mer detaljert enn utgående bestemmelse (direktiv 2002/247EF vedlegg VI) og viser til internasjonale standarder for kvalitetssikring og til egne bestemmelser.

Tilhengerfester og innfestingspunkter

Tilhengerfester skal være typegodkjent som separat teknisk enhet etter denne forordning, eller godkjent i henhold til ECE 55.

Disse bestemmelsene gjelder kun hvis kjøretøy gruppe L er utstyrt med tilhengerfeste eller festepunkter for tilhengerfeste. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at kjøretøy gruppe L kan benyttes sammen med ulike typer tilhengere, sikker tilkobling av kjøretøy og tilhenger under alle bruksforhold, samt sikre trygge prosedyrer for til- og frakopling.

Bestemmelsen er videreført fra direktiv 97/24/EF Kap 10.

Tyverisikringsanordninger

Kjøretøy gruppe L skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 62 eller 18, som angitt i forordningen. Kjøretøy gruppe L1e med egenvekt under 35 kg er unntatt fra kravene.

Utgående direktiv 93/33/EØFanerkjenner FN ECE 62 som likeverdig med kravene i direktivet. Kravene det refereres til fra ECE 18 er de samme som for kjøreøy gruppe N2.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Kjøretøy gruppe L skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 10. Dette regulativ dekker nå alle kjøretøy i gruppe L, M, N og O.

Utstikkende deler

Kjøretøy gruppe L1e, L3e og L4e skal tilfredsstille de spesifikke kravene i denne forordning. Disse kravene er flyttet over fra utgående direktiv 97/24/EF kap 3.

Kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal tilfredsstille alle relevante krav i gitt for kjøretøy gruppe M1 i ECE 26, med de tilpasningene som er gitt i denne forordning.

Lagring av drivstoff

drivstofftank i kjøretøy gruppe L skal tilfredsstille de spesifikke kravene i denne forordning. Disse kravene er flyttet over fra utgående direktiv 97/24/EF kap 6, samt at det refereres til kravene for kjøretøy gruppe M1 når det gjelder drivstoffsystem for flytende petroleumsgass (LPG) og komprimert naturgass (CNG), ECE 67 respektiv ECE 110.

Lastbærer

Begrepet lastbærer dekker både åpen og lukket lastbærer. Det stilles minimumskrav for å sikre at transport av gods skjer på forsvarlig måte. Det gis blant annet begrensninger knyttet til lastbærerens størrelse og plassering, samt festepunkter for lastsikring.

Masser og dimensjoner

Det stilles detaljerte krav til masser og dimensjoner for de enkelte grupper, undergrupper og under-undergrupper. Kravene er videreutviklet fra eksisterende krav i direktiv 93/93/EØF. Det er også innført et krav om statisk stabilitet for terrenggående firehjuls L-kjøretøy (L6e-A, L7e-A og L7e-B)

Funksjonelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD)

Kjøretøy i gruppe l skal være utstyrt med OBD type I, valgfritt type II. Nødvendig tilgang til OBD-systemet for inspeksjon (kontroll), diagnose, sørvis eller reparasjon skal være ubegrenset og standardisert.

Handtak og fotstøtter til passasjerer

Kravet til handtak for passasjerer er flyttet over fra utgående direktiv 2009/79/EF.

Kravet til fotstøtter, fotbrett, gulv og lignende er nytt, og stiller minimumskrav til styrke, størrelse og beskyttelse fra bevegelige deler.

Plass til montering av kjennemerke

Kravene er videreutviklet fra eksisterende krav i direktiv 2009/62/EF. For mopeder er typegodkjent plass for kjennemerke mindre enn det norske kjennemerket, for motorsykler er den typegodkjente plassen større en det norske kjennemerket. For firehjuls moped og motorsykkel er det også krav om typegodkjent plass for kjennemerke foran.

Tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Tilgang til informasjon betyr nødvendig tilgang til OBD- og vedlikeholdsinformasjon for inspeksjon (kontroll), diagnose, sørvis eller reparasjon av kjøretøyet. Det gis detaljerte bestemmelser om slik informasjonstilgang og –utveksling.

Fabrikantene gis anledning til å ta betalt for slik informasjon innenfor bestemmelsene i denne forordningen og i forordning (EU) nr. 168/2013.

Bestemmelsen regulerer også informasjonsutveksling mellom fabrikantene dersom kjøretøyet bygges i flere steg. Tilsvarende reguleres tilgang til informasjon for produsenter av reservedeler, ettermarkedsdeler samt diagnose- og reparasjonsutstyr.

Dersom det utveksles sikkerhetskritisk informasjon skal det følges fastsatt prosedyre hvor alle involverte parter skal være identifisert, og det skal føres protokoll.

Parkeringsstøtte

Kravet til parkeringsstøtte er flyttet over fra utgående direktiv 2009/78/EF.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgruppen WGMC (Working Group for Motor Cycles), der forordningen har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt 21. november 2013 og trådte i kraft i EU 17. februar 2014. Forordningen kommer bindende til anvendelse fra 1. januar 2016.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende på høring forslag om ny forskrift for MC ila 2014, og senest første halvår 2015. Vegdirektoratet vurderer at høring bør avventes inntil samtlige delegerte rettsakter til rammeforordningen er ferdigstilt, slik at alt kan sendes i en, samlet høring med tilhørende forslag til ny forskrift.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 11.06.15, beslutning nr. 143/2015. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2014
Anvendes fra i Norge
06.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0044
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro