Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/414/EU av 17. juli 2012 om endring av vedlegg I-IV til beslutning 2006/168/EF når det gjelder fastsettelse av krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoer til EU

Commission Implementing Decision 2012/414/EU of 17 July 2012 amending Annexes I to IV to Decision 2006/168/EC as regards certain veterinary certification requirements for imports into the Union of bovine embryos

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten EØS-komitevedtak.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12,2,2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer i kommisjonsvedtak 2006/168/EF som fastsetter bestemmelser for import av storfeembryo til EØS. Bakgrunnen er endringer i den internasjonale dyrehelsekodeksen fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) om tiltak mot spredning av blåtunge. OIE anbefaler en rekke nye, risikoreduserende tiltak for bl.a. å hindre at donordyret blir utsatt for vektorer for blåtunge. Imidlertid gis det ikke lenger anbefaling om rutinemessig overvåkning av drøvtyggere for antistoffer mot Simbuvirus, primært Akabane- og Ainovirus.

EU har lagt OIEs anbefalinger til grunn for endringer i de helsesertifikater som skal følge med ved import av storfeembryoer fra tredjeland.

Rettsakten gjør også små endringer i tredjelandslisten som regulerer hvorfra det kan importeres storfeembryoer. Blant annet er det tatt inn en henvisning til en ny bilateral avtale mellom Norge og Sveits på veterinærområdet som samsvarer med den avtalen EU har.

Rettsakten trer i kraft fra 1. januar 2013, men det er samtidig gitt bestemmelser om overgangsordninger for bruk av gjeldende sertifikater fram til 30. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 19. desmber2012 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.07.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2012
Anvendes fra i Norge
01.01.2013