Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser