Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/386 av 6. mars 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om krav til ytelse og og samvirkingsevne for overvåking i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/386 of 6 March 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2017)

Sammendrag av innhold
For å bidra til bedre samvirkingsevne og høyere effektivitet i det europeiske systemet for styring av lufttrafikken stilte EU-Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 krav til å utstyre luftfartøy med ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) og Mode S-transponder innen nærmere angitte frister. EASA (European Aviation Safety Agency) gav nærmere relevante sertifiseringsspesifikasjoner. Det ble avdekket uoverensstemmelse mellom krav i EASA means of compliance (CS-ACNS) for transponder og krav til transponder i forordning 1207/2011. Videre var det inkonsistens med ETSO (European Technical Standard Order) for en ADS-B transponder akseptert av EASA, det at transponderen ikke vil oppfyller kravene i forordningen, og det faktum at ingen dispensasjon kan gis.

Som en følge av dette fikk ikke operatørene mulighet til å utstyre luftfartøyene med ADS-B og Mode S innen den opprinnelige fristen 8. juni 2016. EU-Kommisjonen har derfor vedtatt Kommisjonsforording (EU) 2017/386 som utsetter fristene satt i forordning (EU) nr. 1207/2011. Kommisjonsforordning (EU) 2017/386 endrer kravene i forordning (EU) nr. 1207/2011 artikkel 5 ved å sette felles krav til implementering til 7. juni 2020 og differensierer ikke mellom nye og eksisterende flymaskiner. Denne datoen vil også gjelde for statsluftfartøy.

Dato for medlemsstaters rapportering til Kommisjonen angående statsluftfartøy som ikke vil overholde krav innen frist blir endret fra 1. juli 2016 til 1. januar 2019.

Dato for medlemsstaters rapportering til Kommisjonen angående detaljert informasjon med begrunnelse for unntak gitt for flytyper som kommer inn under krav i forordningens artikkel 5, endres fra 1. juli 2017 til 1. januar 2019.

Den nye fristen 7. juni 2020 vil gi produsenter og operatører tid til å kunne overholde gjeldende krav uten å må gjøre flere oppdateringer av flymaskinene frem til 2020.

Det vil også lanseres et nytt regelverksinitiativ, RMT.0679, som vil være en gjennomgang og revurdering av omfanget og forventede effekter av forordningen. Det vil bli utarbeidet en Notice of Proposed Amendment (NPA) i 2Q2017 og komme en EASA Opinion i Q2 2018 som planlagt, før foreslåtte felles krav til implementering 7. juni 2020. Det gjøres ingen endringer til tjenesteyteres krav med hensyn til deres systemer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av § 2 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Forordningen har sin hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 2017/386 innebærer en fristutsettelse for operatører til å utruste luftfartøyer med transponderutsyr. Forordningen inneholder ingen nye krav og vil derfor ikke medføre ekstra økonomiske og administrative konsekvenser enn hva som følger av forordning (EU) nr 1207/2011.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) nr. 2017/386 ble vedtatt 6. mars 2017, og vil bli sendt på alminnelig høring i løpet av mars 2017.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer at forslaget om utsettelse av fristene for implementering av transponderutstyret i luftfartøy som redegjort for innledningsvis, er nødvendig og naturlig. Dette vil gi produsenter og operatører tid til å overholde kravene til transponderutstyr, uten å måtte gjøre flere oppdateringer av flymaskinene frem til 2020.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordning (EU) nr. 2017/386 ble vedtatt 6. mars 2017, og vil bli sendt på alminnelig høring i løpet av mars 2017.

Det antas at saken tidligst kan behandles i EØS-komiteens møte 5. mai 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.03.2017
Anvendelsesdato i EU
27.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2017
Anvendes fra i Norge
30.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0386
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro