Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 av 4. januar 2022 om retting av den franske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2 of 4 January 2022 correcting the French language version of Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2022)

Sammendrag av innhold

Det eneste formålet med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 er å korrigere feil i den franske oversettelsen av gjennomføringsforordning (EU) 1207/2011. Feilene i oversettelsen er i artikkel 5 i forordning (EU) 1207/2011 noe som medførte en endret betydning av teksten. Forordning (EU) 2022/2 korrigerer disse feilene.

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 fastsetter krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom. Forordningen er gjennomført i norsk rett i § 2 nr. 8 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
EFTA-sekretariatet har vurdert at gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 er EØS-relevant og således skal inkorporeres i EØS-avtalen. EFTAs Overvåkingsorgan har imidlertid informert om at de ikke forventer nasjonal gjennomføring av rettsakten, og det er derfor heller ikke nødvendig å sende inn Form 1. Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 innfører ingen nye materielle krav og får således ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 ble vedtatt 4. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.01.2022
Anvendelsesdato i EU
24.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro