Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA): tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 449/2012 av 21. mars 2012 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om tekniske standarder om informasjon som skal registreres og om konsesjonsbehandling av kredittvurderingsbyråer (CRA - konsesjonssøknad til ESMA)

Commission Delegated Regulation (EU) No 449/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information for registration and certification of credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser om standarder for opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal oppgi ved søknad om registrering og sertifisering. De utfyllende reglene er gitt i medhold av kredittvurderingsbyråforordningen (CRA I) (EU) nr. 1060/2009) som endret ved CRA II (EU) nr. 513/2011) og CRA III (EU) nr. 462/2013)

Det følger av kommisjonsforordningen at kredittvurderingsbyråene bør gi opplysninger om lederorganenes sammensetning, arbeidsrutiner og uavhengighet for å gi ESMA mulighet til å vurdere om ledelsesstrukturen sikrer deres uavhengighet og mulighet til å unngå interessekonflikter. Det legges opp til at øverste ledelse framlegger attest fra strafferegisteret, curriculum vitae og egenerklæring om godt omdømme.

Kredittvurderingsbyråene skal videre informerer ESMA om mulige interessekonflikter.

Forordningen krever også at det inngis opplysninger om kredittvurderingsbyråenes filialer.

Vurdering
Det er foretatt materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 205/2016, blant annet som følge av at det er EFTAs overvåkingsorgan, ikke ESMA, som fatter vedtak overfor kredittvurderingsbyråer i EFTA-landene.

Status
Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
19.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 467-487
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2016
Anvendes fra i Norge
03.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0449
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro