Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1340 av 22. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av inneholdet av kontraktsbestemmelsene om anerkjennelse av suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1340 of 22 April 2021 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining the content of the contractual terms on recognition of resolution stay powers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en teknisk utfyllende regelverk til krisehåndteringsdirektivet (BRRD, Direktiv 2014/59/EU).

Rettsakten fastsetter tekniske reguleringsstandarder med hensyn til innholdet av kontraktsbestemmelsene om anerkjennelse av suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering.

Forordningen utfyller direktivets artikkel 71a og retter seg mot finansielle avtaler som er regulert av tredjelands rett. Kravet til innhold er knyttet til artiklene 33a, 68, 69, 70 og 71 i direktivet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften). Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Forordningen legger plikter på private rettssubjekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 05.09.21. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2021
Anvendelsesdato i EU
05.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet