Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1751 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til felles formater og skjemaer for meddelelser om konstatering av at det i praksis er umulig å innføre kontraktsmessig anerkjennelse av nedskrivnings- og konverteringsrett

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1751 of 1 October 2021 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to uniform formats and templates for notifications of determination of the impracticability of including contractual recognition of write down and conversion powers

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 55, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU skal medlemsstaterne under visse betingelser pålægge institutter og enheder som omhandlet i nævnte direktivs artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), at indføre en kontraktbestemmelse, hvormed modparten i en aftale eller et instrument, i henhold til hvilket passivet oprettes, anerkender, at dette passiv kan gøres til genstand for nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser.

(2) I henhold til artikel 55, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2014/59/EU skal medlemsstaterne sikre, at når et sådant institut eller en sådan enhed når frem til den konstatering, at det juridisk eller på anden måde i praksis er umuligt at indføre en sådan kontraktbestemmelse (»konstatering af, at kontraktmæssig anerkendelse i praksis er umulig«), meddeler det pågældende institut eller den pågældende enhed afviklingsmyndigheden denne konstatering.

(3) Kommissionen skal vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastsætte ensartede formater og skemaer for en sådan meddelelse til afviklingsmyndighederne.

(4) Ensartede formater og skemaer for meddelelsen om konstatering af, at kontraktmæssig anerkendelse i praksis er umulig, bør udformes på en måde, der sikrer, at afviklingsmyndighederne i hele Unionen foretager en meningsfuld og ensartet vurdering af en sådan konstatering.

(5) For at øge datakvaliteten og sikre sammenlignelighed skal de dataposter, der indgår i skemaerne for meddelelsen, være i overensstemmelse med den enkelte datapunktmodel. Anvendelse af den enkelte datapunktmodel er udbredt praksis i forbindelse med indberetning med henblik på tilsyn. Den enkelte datapunktmodel bør bestå af en struktureret fremstilling af dataposterne og identificere alle relevante forretningskoncepter med sigte på ensartet meddelelse af konstateringen af, at kontraktmæssig anerkendelse i praksis er umulig.

(6) For at garantere kvaliteten, konsistensen og nøjagtigheden af de indberettede dataposter bør dataposterne være underlagt fælles valideringsregler.

(7) På grund af deres art ajourføres valideringsregler og datapunktdefinitioner regelmæssigt for at sikre, at de til enhver tid opfylder gældende forskriftsmæssige, analytiske og informationsteknologiske krav. Der bør fastsættes strenge kvalitative kriterier for den detaljerede enkelte datapunktmodel og de detaljerede fælles valideringsregler, som vil blive offentliggjort elektronisk af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed på dennes websted.

(8) Denne forordning er baseret på de udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2021
Anvendelsesdato i EU
24.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet