Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til avispapir

Commission Decision 2012/448/EU of 12 July 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for newsprint paper

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteridokumentet som ble vedtatt 12. juli 2012 fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten, til avispapir. Kriteriene setter strenge miljø- og helsekrav til produktene der det er fokusert på blant annet utslipp ved papirproduksjonen, energibruk, bærekraftig skogbruk og miljø- og helsefarlige kjemikalier. Kravene er i første rekke rettet inn mot avisproduksjonen på kontinentet, idet det kreves hele 70% resirkulert fiber i det miljømerkede papiret. Kravene er derfor mindre egnet for norsk produksjon, som i stor grad forsyner andre land med papir av ny fiber, som så kan resirkuleres.

Stiftelsen Miljømerking anser likevel kriteriene for å være tilfredsstillende og at de kan bidra til miljøforbedringer i papirproduksjonen.

Merknader
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU 12. juli 2012 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 28. juli 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2012
Anvendelsesdato i EU
17.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 847-858
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) nr. 66/2010/EF)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0448
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro