Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket til gulvbelegg av tre, kork og bambus

Commission Decision (EU) 2017/176 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for wood-, cork- and bamboo-based floor coverings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjons vedtak 2017/176/EU av 25. januar 2017 opphever vedtak 2016/18/EF som fastsetter miljøkriterier og tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav for gulvbelegg av tre.

Kommisjonen har revidert dette vedtaket for bedre å gjenspeile omfanget av gulvbelegg basert på tre, kork og bambus på markedet og det aller beste av slike produkter, samt å ta hensyn til utviklingen de seneste årene. På denne bakgrunn vurderes det som passende å modifisere navn og virkeområde for produktgruppen og å fastsette et revidert sett av miljømerkekriterier.

De reviderte miljømerkekriteriene for tildeling av EU-miljømerket har som mål at det skal benyttes materialer produsert på en mer bærekraftig måte basert på en analyse av livssyklussen til produktet. Det legges vekt på å begrense energibruken og bruk av farlige stoffer, begrense nivået av farlig innhold, gulvbeleggets medvirkning til luftforurensning samt å utvikle varige produkter og produkter av høy kvalitet.

De reviderte miljøkriteriene sammen med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav bør være gyldige i seks år fra notifikasjon av Kommisjonens vedtak 2017/176/EU hvor en tar hensyn til utviklingssirkelen for denne produktgruppen.

Det tillates en overgangsperiode for de som har fått tildelt EU-miljømerket til gulvbelegg av tre i henhold til Kommisjonens vedtak 2016/18/EF.

Merknader
Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter om tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av krieriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØ-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 25. januar 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 2. februar 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 13. juni 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 108/2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2017
Anvendelsesdato i EU
22.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0176
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro