Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk

Commission Decision (EU) 2017/1215 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional dishwasher detergents

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.7.2017)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet er en revisjon av tidligere vedtak 2012/720/EU og fastsetter miljøkrav for miljømerking av maskinoppvaskmidler i restauranter, kantiner, sykehus og andre institusjoner. Kravene for å tildeles EU-miljømerket er oppdatert og betydelig strammet inn i forhold til de gjeldende miljøkravene. Det nordiske svanemerket har også krav til denne typen produkter, og begge miljøordningene stiller krav til de samme parametrene, og kravnivåene er sammenlignbare.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 24. januar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettesakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 621-635
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1215
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro