Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/720/EU av 14. november 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk

Commission Decision 2012/720/EU of 14 November 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2013)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet ble vedtatt 14. november 2012 og er en ny produktgruppe der EU Ecolabel ikke tidligere har hatt miljøkrav.

Følgende produkter omfattes ikke av kommisjonsvedtaket:

• Automatoppvaskmidler som brukes av forbrukere

• Vaskemidler som er ment til brukes av vaskere av medisinske apparater, og

• Spesialmaskiner som benyttes til å vaske industrielt utstyr inkludert spesialmaskiner for matindustrien.

Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt forbud mot tilsetning av parfyme i de miljømerkede produktene.

I motsetning til miljøkrav som Kommisjonen har vedtatt for andre typer oppvaskmidler, stilles det her krav til at tensider skal være nedbrytbare under både aerobe (med tilgang til oksygen) og anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Norge ser positivt på at dette kravet er tatt inn.

Merknader
Det er utarbeidet kriterier for håndoppvaskmidler også under den nordiske miljøordningen. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre. Kriteriene for prdukter som omfattes av kommisjonsvedtaket skal være gyldig i fire år.

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivilling merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Status
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt i EU 14. november 2012. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 24. november 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2012
Anvendelsesdato i EU
14.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 264-276
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0720
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro