Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk

Commission Decision (EU) 2017/1219 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional laundry detergents

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.9.2017)

Sammendrag av innhold
Dokumentet er en revisjon av tidligere vedtak 2012/721/EU og fastsetter kriterier for miljømerking av tekstilvaskemidler til profesjonelt bruk, det vil si i vaskerier, institusjonsvaskerier etc.

Kriteriene er strammet inn i forhold til tidligere miljøkrav til denne typen produkter, men den norske holdningen har vært at kravene kunne ha vært enda strengere. Svanemerkets krav som ble vedtatt i 2015 er strengere enn kravene til EU-miljømerket som nå er vedtatt.

EU-miljømerket tillater bruk av blekemidlene per-eddiksyre og hydrogen-per-oksyd, som er klassifisert som miljøfarlige med langtidseffekt. Disse brukes i vaskerier også i Norge, og det finnes ingen gode erstatninger ved vask av for eksempel sengetøy på sykehus. Dette medfører at EU-miljømerkede produkter som inneholder disse kjemikaliene, blir klassifisert som miljøfarlige med H410, H411 eller H412 avhengig av mengden som brukes. Dette er problematisk da man tidligere ikke har tillatt at miljøklassifiserte produkter kan miljømerkes. Svanemerket tillater ikke disse kjemikaliene i svanemerkede produkter, men svanemerkede vaskerier har anledning til å bruke en mindre andel vaskemidler som inneholde blekemidlene.

Til tross for at de nevnte blekemidlene er tillatt, anses dokumentet som akseptabelt, da det er produkter til profesjonelt bruk som ikke vil være tilgjengelig for den alminnelige forbruker.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 26. januar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Til tross for at de nevnte blekemidlene er tillatt, anser Stiftelsen Miljømerking rettsakten som relevant og akseptabel, da det er produkter til profesjonelt bruk som ikke vil være tilgjengelig for den alminnelige forbruker. Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 189/2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 684-701
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1219
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro