Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/721/EU av 14. november 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til tøyvaskemidler til profesjonelt bruk i industrien og i institusjoner

Commission Decision 2012/721/EU of 14 November 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for Industrial and Institutional Laundry Detergents

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2013)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet ble vedtatt 14. november 2012 og er en ny produktgruppe der EU Ecolabel ikke tidligere har hatt miljøkrav.

Flere produkter omfattes ikke av kommisjonsvedtaket, herunder produkter for å få tekstiler vannavvisende, vanntette eller brannsikre etc.

Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt forbud mot tilsetning av parfyme i de miljømerkede produktene.

I motsetning til miljøkrav som Kommisjonen har vedtatt for andre typer tøyvaskemidler, stilles det ikke bare krav til at alle tensider skal være nedbrytbare under aerobe forhold (med tilgang til oksygen) men også til at enkelte tensider (non-ioniske og kationiske) skal være nedbrytbare under anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Norge ser svært positivt på at dette kravet er forbedret, men gikk i diskusjonene forut for kommisjonsvedtaket inn for at kravet skulle omfatte alle typer tensider. Kravet vil for eksempel innebære at en omstridt tensid, LAS, kan benyttes i miljømerkede produkter.

Merknader
Det finnes også kriterier i den nordiske miljømerkeordningen, Svanemerket, for denne typen vaskemidler. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre med unntak av det omtalte kravet for anaerobt nedbrytbare tensider. Kriteriene for produkter som omfattes av kommisjonsvedtaket skal være gyldig i fire år fra ikrafttredelsen.

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Status
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten. Beslutningen er vedtatt i EU 14. november 2012 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 24. november 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2012
Anvendelsesdato i EU
14.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 277-291
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0721
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro