Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/59 av 11. januar 2018 om endring av vedtak 2009/300/EF om innholdet og gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tv-apparater

Commission Decision (EU) 2018/59 of 11 January 2018 amending Decision 2009/300/EC as regards the content, and period of validity, of the ecological criteria for the award of the EU Eco-label to televisions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2018)

Sammendrag av innhold
I Kommisjonens vedtak 2009/300/EF er det fastsatt miljøkriterier og krav til vurdering og verifikasjon for produktgruppen "tv-apparater". Gyldigheten for de eksisterende miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og verifikasjon utløper 31. desember 2017. Det første kriteriet som gjelder energisparing fastsatt i vedtak 2009/300/EF, bygger på de gjeldende kravene til energimerking og miljøvennlig design for tv-apparater som er fastsatt i Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009. Som en følge av dette tildeles EU-miljømerket i dag til tv-apparater som er merket i enegiklasse B i henhold til energimerkeordningen for tv-apparater fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 1062/2010 ("energimerkeforordningen"). Energiklasse B er imidlertid ikke den mest energieffektive klassen til tv-apparater som selges på markedet i EU. Det første kriteriet i vedtak 2009/300/EF bør derfor justeres for å sikre at EU-miljømerket tildeles produkter som er energieffektive.

Det er fremmet forslag om å erstatte de gjeldende kravene til energimerking og miljøvennlig design for tv-apparater med nye krav senest i 2019. I påvente av at forslaget skal bli vedtatt, bør energisparekriteriet i vedtak 2009/300/EF endres, slik at det viser til de høyere energiklasser i den gjeldende energimerkeordningen. Det er laget en evaluering som bekrefter at de foreslåtte endringene av energisparekriteriet er relevante og formålstjenelige. Det bekreftes også at alle de øvrige eksisterende miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og verifikasjon av tv-apparater som er fastsatt i vedtak 2009/300/EF fortsatt er relevante og formålstjenelige. Når de nye kravene til energimerking og miljøvennlig design for tv-apparater er vedtatt, legges det opp til å revidere miljømerkingskriteriet. Som en følge av ovennevnte bør gyldighetsperioden for de eksisterende kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikasjon med endring av energisparekriteriet, forlenges til 31. desember 2019.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 15. september 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke streng helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 11. januar 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 13. januar 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 98/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.01.2018
Anvendelsesdato i EU
02.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro