Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/10 av 6. januar 2015 om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/10 of 6 January 2015 on criteria for applicants for rail infrastructure capacity and repealing Implementing Regulation (EU) No 870/2014

Siste nytt

Norsk forskrift kungjort 9.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 30.04.2015, men EØS-komitebeslutningen trer først i kraft når basisdirektivet 2012/34/EU innlemmes.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.04.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har i direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde (direktivet) hjemmel til å gi nærmere bestemmelser på enkelte områder. Et av disse områdene er vilkårene som infrastrukturforvalter kan stille til søkere av infrastrukturkapasitet etter artikkel 41 nr. 2 i direktivet.

Det fremgår av artikkel 41 nr. 2 at infrastrukturforvaltere kan kreve av søkere at de stiller en finansiell garanti som skal sikre infrastrukturforvalters berettigede forventinger om framtidige inntekter og utnyttelse av infrastrukturen. Slike krav må være rimelige, åpne og ikke innebære forskjellsbehandling. Det er altså krav til slike finansielle garantier som utkastet fra Kommisjonen omhandler. Dette fremgår av utkastets artikkel 1. Artikkel 2 inneholder definisjonen av finansielle garantier.

Artikkel 3 i utkastet oppstiller vilkårene for finansielle garantier som nevnt i artikkel 2. Infrastrukturforvalter kan bare kreve finansielle garantier der det ikke samtidig kreves inn forskuddsbetaling av kjøreveisavgifter. Det er heller ikke anledning til å kreve finansiell garanti der dette skal dekke fremtidige innbetalinger for den samme tjenesten som det er flere søkere til, eller der kjøreveisavgiftene skal betales av en kompetent myndighet i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 (kollektivtransportforordningen).

For de gjenværende tilfellene kan infrastrukturforvalter bare kreve finansiell garanti hvis kredittratingen til søkeren tilsier at søkeren vil ha problemer med å kunne betale kjøreveisavgiftene jevnlig. Slike krav må omtales i nettveiledningens kapittel om avgiftsprinsipper.

Artikkel 4 beskriver størrelsen og varigheten av finansielle garantier. Verken finansielle garantier, forskuddsbetaling av kjøreveisavgifter eller andre garantier skal overstige størrelsen på de neste to månedenes påløpte kjøreveisavgifter. Reservasjonsavgifter som kreves i henhold til artikkel 36 i direktivet skal trekkes fra dette. Den finansielle garantien kan ikke tre i kraft mer enn ti dager før perioden for beregningen av de neste to månedenes kjøreveisavgifter.

Det fremgår av artikkel 5 i utkastet hvilke grunner infrastrukturforvalter kan oppgi for å avslå en søknad om et spesifikt ruteleie:

1) Søker har ikke etterkommet to anmodninger om å inngi informasjonen som er påkrevd etter direktivet artikkel 27 og vedlegg IV, og

2) Infrastrukturforvalter har vist at de har gjort alt de kan for å legge til rette for korrekt og rettidige søknader.

Merknader
Utkastet er fremmet med hjemmel i direktiv 2012/34/EU artikkel 41 nr. 3.

Gjeldende norsk lovgivning på området finnes i fordelingsforskriften kapittel 5, men inneholder ingen detaljerte bestemmelser om finansiell garanti eller forskuddsbetaling av kjøreveisavgifter. Ved en eventuell gjennomføring av direktivet vil det innføres bestemmelser som gjennomfører innholdet i artikkel 41. Fordelingsforskriften er uansett under revisjon i forbindelse med forberedelse for gjennomføring av direktivet hvis det tas inni EØS-avtalen.

Utkastet i seg selv vil få mindre administrative konsekvenser for Norge, siden direktivet i seg selv oppstiller rammene for søkere og oppstilling av finansielle garantier. Utkastet oppstiller tydelige grenser for når infrastrukturforvalter kan kreve slike garantier, slik at de administrative byrdene blir minst mulige for søkere av infrastrukturkapasitet.

Utkastet er videre utformet med tanke på å gi lavest mulige økonomiske konsekvenser for private når de er søkere om infrastrukturkapasitet. Det er bare de søkerne som får dårlig kredittrating som blir underlagt krav til finansielle garantier. Videre er det lagt opp til strenge rammer for hvor omfattende disse garantiene kan være der infrastrukturforvalter krever det.

Utkastet vil få små økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter, siden finansiell garanti ikke kan kreves for de som kjøper offentlige tjenester etter kollektivtransportforordningen. Jernbaneverket vil få styrket sin mulighet til å få dekning for fremtidige kjøreveisavgifter. Da det i hovedsak ikke kreves inn kjøreveisavgifter i Norge i dag (med unntak av Ofotbanen og Gardermobanen), vil dette få minimale konsekvenser innenfor dagens system.

Utkastet kan grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet har vært forelagt Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn, som ikke har hatt særlige merknader.

Vurdering
Utkastet anses som EØS-relevant og akseptabelt, og kan gjennomføres ved forskriftsendringer fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2015
Anvendelsesdato i EU
16.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.05.2015
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2021
Anvendes fra i Norge
08.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro