Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare PCer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/330/EU av 6. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare computere

Commission Decision 2011/330/EU of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for notebook computers

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet, som ble vedtatt 6. Juni 2011, representerer en revisjon av et tidligere kommisjonsvedtak 2005/343/EF.
Nøkkelkriteriene omhandler reduksjon av miljøbelastninger relatert til energiforbruk, ressursbruk og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer. Kriteriene er strammet inn på alle områder i forhold til tidligere kriterier, og det tillates nå ikke bruk av skjermer som inneholder kvikksølv. Dette innebærer at bare personlige datamaskiner med LED-belysning kan miljømerkes.
Rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten? Nei

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten. Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser, ettersom bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Ikke EØS-artikkel 103-forbehold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø. Kriteriedokumentet anses som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt, og anbefales inkludert i EØS-avtalen. Det er utarbeidet kriterier for miljømerking av disse produktene også i det nordiske miljømerket Svanen. Kravene i de to ordningene er i det vesentlige sammenfallende.

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Beslutningen ble vedtatt i EU 6. juni 2011 og ble tatt inn i "Official Journal of the European Union" 7. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2011
Anvendelsesdato i EU
27.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 155-162
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0330
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro