Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september 2017 om endring av beslutning 2014/256/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bearbeidede papirprodukter

Commission Decision (EU) 2017/1525 of 4 September 2017 amending Decision 2014/256/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to converted paper products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.7.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2014/256/EU utløper 2. mai 2017. Gyldigheten til miljøkriteriene for produktgruppen bearbeidede papirprodukter med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav forlenges til 31. desember 2020.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 5. mai 2017. Kommisjonsvedtaket dreier seg om å forlenge gyldigheten til miljøkriterene til bearbeidede papirprodukter.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumener for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettesakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er vedtatt i EU 4. september 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 6. september 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 162/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2017
Anvendelsesdato i EU
26.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1525
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro