Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/806/EU av 17. desember 2013 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til bildebehandlingsutstyr

Commission Decision 2013/806/EU of 17 December 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for imaging equipment

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.05.2014)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet angir krav til printere, kopimaskiner og multifunksjonsmaskiner til privat- og kontorbruk. Nøkkelkriteriene omhandler energieffektivitet, utslipp av helseskadelige gasser, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier og støy. Det er også krav til materialgjenbruk og resirkulering og produktene skal være konstruert med tanke på resirkulering av tonerkassetter og blekkpatroner.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Det er utarbeidet kriterier for denne type produkter også under den nordiske miljømerkeordningen, men Svanemerket har krav til en mer omfattende produktgruppe. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningen er i hovedsak identiske.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være relevant og akseptabel.
Vurdering

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 17. desember 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 28. desember 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stilftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
17.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 412-422
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0806
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro