Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler

Tittel

Kommisjonsavgjerd (EU) 2022/1244 av 13. juli 2022 om fastsetjing av EU-miljømerkekriteria for dyrkingsmedium og jordbetringsmiddel

Commission Decision (EU) 2022/1244 of 13 July 2022 establishing the EU Ecolabel criteria for growing media and soil improvers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen gjelder revisjon av kriteriene for miljømerking av dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler; (EU) 2015/2099. Revisjonen er utført i en forenklet prosedyre for å harmonisere krieriene med EUs forordning 2019/1009, Gjødselvareforordningen.

En konsekvens av denne harmoniseringen er at grenseverdien for tungmetallet krom i dyrkingsmedier er økt. I forrige versjon av miljømerkingskriteriene ble bare biotilgjengelig krom målt. Det er det ikke lenger adgang til å gjøre i henhold til gjødselvareforordningen. Nå skal total mengde krom måles og oppgis. Revisjonen av kriteriene antas ikke å medføre en endring i tillatt mengde krom i produktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er friviliig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking vurderer kommisjonsbeslutningen som relevant og akseptabel. Den anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurederingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert til Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2022
Anvendelsesdato i EU
20.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D1244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro