Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om fastsettelse av miljøkriterier for EUs miljømerke til grafisk papir og kriterier for EUs miljømerke til husholdningspapir og husholdningspapirprodukter

Commission Decision (EU) 2019/70 of 11 January 2019 establishing the EU Ecolabel criteria for graphic paper and the EU Ecolabel criteria for tissue paper and tissue products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2019)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok 11. januar 2019 nye reviderte kriterier for produkttypene grafisk papir (graphic paper) og mykpapir og mykpapirprodukter (tissue paper and tissue products). De nye kriteriene skal for hver produktgruppe ha som mål å fremme energieffektive produksjonsprosesser som skal sørge for reduserte utslipp av stoffer som påvirker vektsmiljøet i vannveier, forsurer atmosfæren og medfører klimaendringer. De skal også føre til begrenset bruk av farlige stoffer og råmaterialer utvunnet av bærekraftige skoger eller resirkulerte materialer. Kriteriene skal medvirke til å fremme endringer som vil medføre en mer sirkulær økonomi. Det som tidligere var tre separate beslutninger (Kopi- og trykkpapir, mykpapir og mykpapirprodukter samt avispapir) er nå slått sammen til en kommisjonsbeslutning men med to separate tekniske vedlegg.

Vedlegg 1 omhandler miljøkrav ved tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir som omfatter kopipapir og avispapir. Det er satt krav til følgende områder:

1. Utslipp til vann og luft

2. Energibruk

3. Fiberråvare: resirkulert råvare og bærekraftig skogbruk

4. Kjemikalier

5. Avfallshåndtering

6. Kvalitet

7. Informasjon på forpakningen

8. Utformingen av EU-miljømerket

Kravene til fiberråvaren for de forskjellige typene trykkpapir er harmonisert slik at papiret nå kan fremstilles fra resirkulert papir, ny fiber fra bærekraftig skogbruk (PFC eller PEFC-sertifisert) eller blandinger av disse. Det var tidligere et krav om at avispapir skulle være produsert av 70 % resirkulerte fibre. Kravene til utslipp, energibruk og kjemikalier er strammet inn og gjenspeiler utviklingen i bransjen.

Vedlegg 2 omhandler miljøkrav til mykpapir og mykpirprodukter så som toalettpapir, kjøkkenpapir, papirlommetørklær, papirhåndklær og andre produkter beregnet på å suge opp væske. Det er satt krav til de samme områdene som for grafisk papir, og også her er kravene strammet inn i forhold til de tidligere oppsatte kravene. Kravene til resirkulert versus sertifisert fiberråvare er de samme som for grafisk papir.

Kriteriene for produktgruppene grafisk papir og mykpapir og mykpapirprodukter med tilhørende vurderings- og verifikaksjonskrav skal være gyldige til 31. desember 2024.

Merknader
Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 29. juni 2018.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandles således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten. Dokumentet anses relevant og akseptablet, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 11. januar 2019 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 17. januar 2019. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutning er innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2019, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 176/2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.01.2019
Anvendelsesdato i EU
06.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro