Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir

Commission Decision 2011/333/EU of 7 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for copying and graphic paper

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet som ble vedtatt 7. juni 2011 fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten, til kopipapir og grafisk papir.

Kriteriene setter strenge miljø- og helsekrav til produktene og til produksjonen av disse, der det er fokusert på blant annet utslipp ved papirproduksjonen, energibruk, bærekraftig skogbruk og miljø- og helsefarlige kjemikalier. Kravene er strammet inn i forhold til tidligere kriteriedokument, spesielt med hensyn til energiforbruk og kravet til bruk av sertifisert trevirke.

Det nordiske miljømerket Svanen har også kriterier for denne produktgruppen. Kravene til EUs miljømerke, Blomsten, anses like strenge som Svanens.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten.
Gjennomføring vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Dokumentet ble behandlet i Spesialutvalget Miljø og ble anset som tilfredsstillende og relevant.

Andre opplysninger
Det er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 21. juni 2011 en korrigering hvor opprinnelig vedtak 332/2011 blir endret til 333/2011.

Status

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser, ettersom bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Beslutningen ble vedtatt i EU 7. juni 2011 og ble tatt inn i "Official Journal of the European Union" 8.6.2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2011
Anvendelsesdato i EU
28.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 170-182
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0333
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro