Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/331/EU av 6. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder

Commission Decision 2011/331/EU of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for light sources

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet, som ble vedtatt av Kommisjonen 6. juni 2011, er en revisjon av tidligere kommisjonsvedtak 2002/747/EF for miljømerking av lyspærer. Det stilles krav til energieffektivitet og kvikksølvinnhold, foruten krav til emballasje og produktinformasjon til forbruker. Kravene til energiforbruk og til lysstyrke referer til Kommisjonens direktiv 98/11/EF vedrørende energieffektivitet av lyspærer, og bare lyspærer som tilfredsstiller de strengeste energikravene kan miljømerkes.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Status
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge . Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt i EU 6. juni 2011. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 7. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2011
Anvendelsesdato i EU
27.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 163-169
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0331
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro