Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/503 av 3. april 2020 om endring av beslutning 2014/312 for å utvide unntaket for bruken av sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel til å omfatte "konservering i beholdere" og konservering av "tonepasta"

Commission Decision (EU) 2020/503 of 3 April 2020 amending Decision 2014/312/EU in order to extend the derogation for zinc oxide to allow its use as a preservative stabilizer to cover “in-can preservation” and preservation of “tinting pastes”

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens beslutning 2014/312/EU som ble vedtatt 28. mai 2014 fastsetter kriterier for miljømerking med EU Ecolabel for malingsprodukter. Det er her satt en rekke miljøkrav for bruken av klassifiserte kjemikalier, deriblant sinkoksid (ZnO). Sinkoksid er i henhold til dette vedtaket tillatt brukt som konserveringsmiddel av malingsfilmen i utendørs maling i kombinasjon med andre konserveringsmidler for å forhindre sopp og bakterievekst.

Flere nasjonale ansvarlige organer (Competent Bodies) har hevdet at unntaket for bruk av ZnO også må gjøres gjeldende for konservering av maling i beholdere for å forhindre bakterievekst i vannbaserte malinger for innendørs og utendørs bruk. Kommisjonens vedtak 2020/503/EU av 3. april 2020 tillater sinkoksid til dette bruk, samt til konservering av fargepasta.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konselvenser siden bruken av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses å være EØS-relevant og akseptabel, og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2020
Anvendelsesdato i EU
27.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.07.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0503
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro