Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/666 av 27. april 2018 om endring av beslutning 2014/312/EU om gyldighetsperioden for tildeling av EU-miljømerket til utendørs og innendørs maling og lakk

Commission Decision (EU) 2018/666 of 27 April 2018 amending Decision 2014/312/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.7.2018)

Sammendrag av innhold
Gyldigheten til de någjeldende kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til innendørs og utendørs maling og lakk som fastsatt i kommisjonens vedtak 2014/312/EU utløper 28. mai 2018. Det er foretatt en vurdering av de gjeldende kriteriene som stadfester relevansen og riktigheten til disse. Det er således riktig å forlenge gyldighetsperioden for disse kriteriene samt vurderings- og verifikasjonskravene. Miljøkriteriene for produktgruppen "innendørs og utendørs maling og lakk" samt tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav skal være gyldige til 31. desember 2022.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 8.desember 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandels således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker. I dette tilfellet er de kun snakk om forlengelse av gyldighetsperioden for kriteriene for tildeling av EU-miljømerket.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivilling merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumenten i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerkeing har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Det er kun tale om å forlenge gyldighetsperioden for kriteriene for å tildele EU-miljømerket.

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Utkast til rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 27. april 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 2. mai 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 161/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2018
Anvendelsesdato i EU
22.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0666
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro