Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for møbler

Commission Decision (EU) 2016/1332 of 28 July 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for furniture

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2016)

Sammendrag av innhold
For bedre å avspeile tilbudet av møbler på markedet og disse produktenes utvikling og ta hensyn til de seneste års innovasjon utvides produktgruppen til også å omfatte møbler som ikke er laget av tre. Det fastsettes således et revidert sett av miljøkriterier. De reviderte miljøkriteriene tar sikte på å fremme bruk av mer bærekraftige produserte materialer (vurdert ut fra en livssyklusanalyse). Samt å begrense bruken av farlige stoffer, mengden av farlige reststoffer og møblers bidrag til inneklimaproblemer og å øke salget av holdbare produkter av høy kvalitet som er lette å reparere og endre/ta fra hverandre. De nye kriteriene erstatter vedtak 2009/894/EF.
Produktgruppen "møbler" omfatter frittstående eller innbygde enheter som primært skal brukes til oppbevaring, plassering eller opphenging av effekter og /eller til å ligge, sitte, spise, studere eller arbeide på/i/ved, uansett om det er til innendørs eller utendørs bruk. Produktgruppen utvides til å omfatte møbler til private hjem og kontraktmøbler til i og utenfor hjemmet. Sengerammer, ben og bunner og hodegjerder er omfattet av produktgruppen.
Et produkt kan kun bli tildelt EU-miljømerket hvis det tilhører produktgruppen "møbler" som definert i artikkel 1 i vedtaket og oppfyller miljøkriteriene og de dertil hørende vurderinger og verifikasjonskrav i vedlegget til vedtaket.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 22. januar 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 28. juli 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. august 2016 . Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen MIljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2016
Anvendelsesdato i EU
24.08.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 469-518
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1332
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro