Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til overnattingstjenester

Tittel

Kommisjojnsvedtak 2009/578/EF av 9. juli 2009 om etablering av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til tjenesteytelsen overnatting

Commission Decision 2009/578/EC of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label for tourist accommodation service

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3) Forordningen foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4) Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en rettidig gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2003/287/EF af 14. april 2003 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning. Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 31. oktober 2009.

(5) På baggrund af gennemgangen er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet ved at ændre definitionen af produktgruppen og fastsætte nye miljøkriterier.

(6) Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

(7) For serviceydelsen overnatning bør miljøkriterierne opdeles i obligatoriske og valgfrie kriterier.

(8) For at tage højde for, at mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ( 3 ) har begrænsede ressourcer, og for, at de har særlig stor betydning inden for denne produktgruppe, bør der gives adgang til yderligere nedsættelser end dem, der allerede er fastsat i forordning (EF) nr. 1980/2000 og i Kommissionens beslutning 2000/728/EF af 10. november 2000 om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer ( 4 ), artikel 1 og 2, jf. artikel 5 i samme beslutning.

(9) Beslutning 2003/287/EF bør derfor erstattes.

(10) Der bør indføres en overgangsperiode for tjenesteudbydere, som har modtaget Fællesskabets miljømærke for serviceydelsen overnatning på grundlag af kriterierne i beslutning 2003/287/EF, så de har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres tjenesteydelser i overensstemmelse med de nye kriterier og krav. Tjenesteudbyderne bør også kunne vælge at forelægge ansøgninger enten på grundlag af kriterierne i beslutning 2003/287/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil gyldigheden af førstnævnte beslutning ophører.

(11) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2009
Anvendelsesdato i EU
19.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 200-222
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0578
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro