Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsetting av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til rengøringsmidler til harde overflater

Commission Decision (EU) 2017/1217 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hard surface cleaning products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.9.2017)

Sammendrag av innhold
Produktgruppen rengjøringsmidler til harde overflater omfatter alle universalrengjøringsmidler, kjøkkenrengjøringsmidler, vinduspussemidler og sanitetsrengjøringsmidler som hører inn under virkeområdet til forordning nr. 648/2004.

I Kommisjonens vedtak 2011/383/EF er det fastsatt miljøkriterier med tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav for universalrengjøringsmidler og sanitetsrengjøringsmidler. Disse kravene gjelder til 31. desember 2017. Det anses for hensiktsmessig å oppstille et revidert sett av miljøkriterier for denne produktgruppen som følge av den seneste markedsutviklingen og den innovasjon som har funnet sted. De nye kriteriene tar sikte på å fremme produkter som belaster vannøkosystemene mindre, som inneholder en begrenset mengde farlige stoffer, er effektive og minimerer avfallsmengden ved å redusere emballasjen.

Kriteriene for produktgruppen rengjøringsmidler til harde overflater og de krav til vurdering og verifikasjon som er knyttet til disse kriteriene gjelder i seks år etter meddelelsen av vedtaket.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 24. januar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteridokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 189/2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 650-667
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1217
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro