Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1702 av 8. november 2018 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler

Commission Decision (EU) 2018/1702 of 8 November 2018 establishing the EU Ecolabel criteria for lubricants

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2019)

Sammendrag av innhold
EU Ecolabel Regulatory Committee vedtok 29. juni 2018 nye reviderte kriterier for smøremidler. Produktgruppen omfatter diverse typer smøreoljer og smørefett til bruk i motorer, girsystemer, motorsager og hydrauliske systemer.

Miljøkravene er en revisjon av tidligere oppsatte krav som er blitt oppdatert og strammet inn i samsvar med utviklingen i bransjen. Forrige versjon av dokumentet satte et tydelig krav om at smøremidlene skulle være fremstilt av fornybare råstoffer. Dette kravet er nå strøket, men kjemikaliekravene er ifølge kommisjonens forskningssenter JRC i Sevilla nå så strenge at petroliumsbaserte produkter ikke vil kunne oppfylle dem. Fra norsk side ville Stiftelsen miljømerking ha foretrukket at kravet om fornybare råstoffer ble beholdt.

Miljøkravene anses likevel som relevante og akseptable, og vedtaket anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader
Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 20. juli 2018.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandles således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking ville ha foretrukket at kravet om fornybare råstoffer ble beholdt. Miljøkravene anses likevel som relevante og akseptable.

Vurdering
Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 13. november 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 95/2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.11.2018
Anvendelsesdato i EU
03.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1702
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro