Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/381/EU av 24. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler

Commission Decision 2011/381/EU of 24 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to lubricants

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet, som ble vedtatt 24. juni 2011, er en revisjon av tidligere Kommisjonsvedtak 2005/360/EF, som fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten, til smøremidler. Produktgruppen omfatter hydraulikkoljer, traktortransmisjonsoljer, smørefett, kjedesagsoljer, totaktsoljer, industrielle giroljer og andre smøremidler. Kriteriene setter strenge krav til miljø og helse. Dette omfatter blant annet krav til toksisitet for vannmiljøet, nedbrytbarhet og potensiell bioakkumulering for alle ingredienser. Ingrediensene skal ikke være klassifisert som skadelige for miljøet eller som helsefarlig, og produktet skal ikke kunne klassifiseres i henhold til EUs preparatdirektiv 199/45/EC.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Status
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Beslutningen er vedtatt i EU 24. juni 2011 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 29. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2011
Anvendelsesdato i EU
19.07.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 193-204
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0381
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro