Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter

Commission Decision 2014/350/EU of 5 June 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.07.2014)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er en revisjon av tidligere krav til miljømerking fra Kommisjonsvedtak 2009/567/EF.

Miljøkravene til tekstiler er betydelig strammet inn i forhold til tidligere kravdokument. Det er fokusert på blant annet miljø- og helsefarlige kjemikalier benyttet ved produksjon av tekstiler. Slike kjemikalier kan også være igjen på det ferdige produktet. Et betydelig arbeid er nedlagt for å kartlegge hvilke kjemikalier som brukes i tekstilproduksjonen for å oppdatere kravene i henhold til Rådsforordning 66/2010 om EU-miljømerket.

Kravet til innhold av økologisk bomull er også skjerpet betydelig idet 10 % av all bomull som brukes i miljømerkede tekstiler skal være økologisk. I undertøy og andre kroppsnære tekstilplagg av bomull skal hele 95 % av bomullen være økologisk.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser kriteriene for å være tilfredsstillende og relevante og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 5. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 13. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2014
Anvendelsesdato i EU
03.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0350
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro