Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenester på campingplasser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/564/EF av 9. juli 2009 om etablering av miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til campingplasstjenester

Commission Decision 2009/564/EC of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label for campsite service

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan Fællesskabets miljømærke tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3) Forordningen foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4) Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2005/338/EF af 14. april 2005 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser. Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 31. oktober 2009.

(5) På baggrund af gennemgangen er det hensigtsmæssigt at ændre definitionen af produktgruppen og fastsætte nye miljøkriterier for at tage hensyn til den videnskabelige og markedsmæssige udvikling.

(6) Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

(7) For campingpladsydelser bør miljøkriterierne opdeles i obligatoriske og valgfrie kriterier.

(8) For at tage højde for at mikrovirksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder; har begrænsede ressourcer, og at de har særlig stor betydning inden for denne produktgruppe, er det hensigtsmæssigt i medfør af artikel 5 i Kommissionens beslutning 2000/728/EF af 10. november 2000 om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer at nedsætte gebyrerne for ansøgning om og anvendelse af miljømærket ud over det, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1980/2000 og i beslutning 2000/728/EF, artikel 1 og 2.

(9) Beslutning 2005/338/EF bør derfor erstattes.

(10) Der bør fastsættes en overgangsperiode for campingpladser, der har fået tildelt miljømærket på grundlag af kriterierne i beslutning 2005/338/EF, så de har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres ydelser til de reviderede kriterier og krav. Tjenesteudbyderne bør også kunne vælge enten at indgive ansøgninger på grundlag af kriterierne i beslutning 2005/338/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil gyldigheden af beslutning 2005/338/EF ophører.

(11) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2009
Anvendelsesdato i EU
17.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 151-173
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0564
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro