Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1803 av 27. november 2020 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer

Commission Decision (EU) 2020/1803 of 27 November 2020 establishing the EU Ecolabel criteria for printed paper, stationery paper, and paper carrier bag products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonensbeslutning (EU) 2020/1803 fastsetter kriterier for miljømerking med EU Ecolabel av trykksaker, kontorartikler av papir, og papir-bæreposer. Produktgruppen omfatter trykksaker basert på papir eller papp, brevpapir og skrivepapir, samt bæreposer laget av papir. For å kunne oppnå EU Ecolabel kreves det at papirsubstratet er merket med EU Ecolabel, og det settes strenge miljøkrav til bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier i produksjonen av det ferdige papirproduktet. Det stilles også krav til energieffektivitet i produksjonsprosessen, VOC-utslipp og til avfallshåndtering i produksjonen. Produktene må være resirkulerbare.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses EØS-relevant og akseptabel og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1803
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro