Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømærke til trykksaker

Commission Decision 2012/481/EU of 16 August 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet som ble vedtatt 16. august 2012, fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten til trykksaker.

Kriteriene setter miljø- og helsekrav til trykte produkter der papirsubstratet er trykkepapir, kopipapir eller avispapir som allerede er tildelt EUs miljømerke. Kravene fokuserer på trykkeprossesen, og det settes strenge miljø- og helsekrav til kjemikaliebruk og avfallshåndtering på trykkeriet. Det nordiske svanemerket har lignende kriterier, men disse er rettet mot hele trykkeriet, slik at selve trykkeriet sertifiseres. Det er Stiftelsens erfaring at det er vanskelig å styre et trykkeri til å forbedre prosseser som bare skal omfatte deler av produksjonen.

Likevel anser Stiftelsen Miljømerking kriteriene for å være tilfredsstilllende og at de kan bidra til miljøforbedringer i trykkeriprossesen. Dette kan være første skritt på veien til miljømerking av trykkeriene også i EU.

Merknader
Ecolabellling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU 16. august 2012 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 21. august 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2012
Anvendelsesdato i EU
10.09.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 859-869
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) nr. 66/2010/EF)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0481
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro