Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/633/EU av 30. oktober 2013 som endrer vedtak 2007/742/EF for å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til elektrisk drevne varmepumper, gassdrevne varmepumper eller gassabsorberingsvarmepumper

Commission Decision 2013/633/EU of 30 October 2013 amending Decision 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.05.2014)

Sammendrag av innhold
Kriteriene for å tildele EUs miljømerke for produktgruppen "elektrisk drevne varmepumper, gass drevne varmepumper eller gassabsorberingsvarmepumper" likeledes vurderingene verifiseringskravene skal være gyldige inntil 31. oktober 2014.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentet i EØS-avtalen (forlengelse av gyldigheten til kriteriene) vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt av EU 30. oktober 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 1. november 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2013
Anvendelsesdato i EU
21.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0633
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro