Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/345 av 2. mars 2015 om endring av beslutning 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/578/EF, 2010/18/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU and 2011/383/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision (EU) 2015/345 of 2 March 2015 amending Decisions 2009/563/EC, 2009/564/EC, 2009/578/EC, 2010/18/EC, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU and 2011/383/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Gyldighetsperioden for miljøkriterier fastsatt i beslutning 2009/563/EF forlenges til 31. desember 2015. Gyldighetsperioden for miljøkriteriene fastsatt i beslutning 2009/564/EF, 2009/578/EF, 2010/18/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU forlenges til 31. desember 2016.

Merknader
Utkastet til kommisjonsbeslutning er godkjent av komiteen og er sendt til Europaparlamentet og Rådet 30. oktober 2014.

Behandling av saker om innlemmelse av kriterierdokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren "fast-track-procedure".

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkastet til rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 2. mars 2015 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. mars 2015. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2015 , jf. EØS-beslutning 167/2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
24.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro