Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005

Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2011 of 19 August 2011 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Regulation (EC) No 1564/2005

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2013)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) Nr. 842/2011 inneholder 19 kunngjøringsskjema til bruk i forbindelse med offentlige anskaffelser. Forordningen sier at kunngjøringsskjemaene bygger på skjemaene som følger av forordning (EF) nr. 1564/2005. I den nye forordningen er det likevel noen nye skjemaer. Dette gjelder skjemaene for kunngjøring etter direktiv 2009/81/EF. Gjennomføringsforordningens øvrige skjemaer retter seg primært mot direktivene 2004/18/EF, 2004/17/EF, 89/665/EØF og 92/13/EØF.

Det følger av den nye forordningen at det har vært behov for å supplere de tidligere kunngjøringsskjemaene. Sett hen til omfanget av endringene, har EU vurdert det som hensiktsmessig å oppheve forordning (EF) nr. 1564/2005 og erstatte den med den aktuelle.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved at de nye kunngjøringsskjemaene er lagt inn i den norske offisielle databasen for kunngjøringen (Doffin) som forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) viser til.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.08.2011
Anvendelsesdato i EU
16.09.2011
Opphører å gjelde
18.04.2016
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 815-817
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0842
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro