Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/63/EU av 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten av bensin og dieselolje

Commission Directive 2011/63/EU of 1 June 2011 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/63/EU endrer på vedlegg I til III i drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF), som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a.

Direktiv 2011/63/EU presiserer kvalitetskrav og analysemetoder. Kvalitetskravene til drivstoff skal analyseres etter standardiserte metoder fastsatt av European Committee for Standardization (CEN). Bensin har tidligere blitt analysert etter EN 228:2004 og skal nå analyseres etter EN 228:2008. Diesel har tidligere blitt analysert etter EN 590:2004 og skal nå analyseres etter EN 590:2009.

Etter endring ved direktiv 2009/30/EF fastsetter drivstoffkvalitetsdirektivet vedlegg III hvor mye høyere damptrykket i bensin kan være når ulike mengder bioetanol er tilsatt (fra E0 til E10). I tabellen i vedlegget er økningen i damptrykk angitt med to desimaler. Standard EN ISO 4259:2006 fastsetter at det skal avrundes til en desimal. Derfor er tabellen over tillatt økning i damptrykk oppdatert i direktivet 2011/63/EU til en desimal. Disse tillatte økningene gjelder for land som ikke har fått en generell økning i tillatt damptrykk på grunn av klimatiske forhold (kalde somre).

Rettslige konsekvenser
Drivstoffkvalitetsdirektivet er gjennomført i norsk rett i produktforskriften. De relevante bestemmelsene her er fastsatt i produktforskriften kapittel 2 (§ 2-20 og) vedlegg IV. Gjennomføring av direktivet i norsk rett krever endringer i disse bestemmelsene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har ikke vært på høring, men Klif har vært i kontakt med Norsk Petroleumsinstitutt om konsekvenser av direktivet.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 15. november 2012, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2011/63/EU ble fastsatt 1. juni 2011 og publisert i Official journal 2. juni 2011 med ikrafttredelse 22. juni 2011. Gjennomføringsfristen for EU-landene var 2. juni 2012.

Direktivet ble 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 74/2013 besluttet innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a, der drivstoffkvalitetsdirektivet er innlemmet. Ikrafttredelsen for beslutningen ble imidlertid satt til samme dag som framtidig ikrafttredelse av beslutning som innlemmet direktiv 2009/30/EF. Den beslutningen trådte i kraft 1. november 2015.

Direktivet ble formelt gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 2. november 2015 nr. 1261 om endring i produktforskriften (gjennomføring av endringer i drivstoffkvalitetsdirektivet), i kraft samme dato. Oppdateringen av analysemetodene i vedlegg I og II var imidlertid da endret på nytt av direktiv 2014/77/EU, som ble innlemmet med samme ikrafttredelsesdato og gjennomført ved samme endringsforskrift. I beslutningen om innlemmelse av direktiv 2009/30/EF fikk Norge tilpasningstekst om generell økning i tillatt damptrykk (kalde somre), slik at vedlegg III ikke gjaldt for Norge. Gjennomføring av direktiv 2011/63/EU medførte dermed ikke reelle endringer i produktforskriften, ut over tilføyelse av en EØS-henvisning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2011
Gjennomføringsfrist i EU
02.06.2012
Anvendelsesdato i EU
02.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 417-418
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro