Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/77/EU av 10. juni 2014 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje

Commission Directive 2014/77/EU of 10 June 2014 amending Annexes I and II of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.06.2015)

Sammendrag av innhold
Drivstoffkvalitetsdirektivet stiller miljøkrav til drivstoff og spesifiserer hvilke analytiske metoder som skal benyttes for rapportering på disse miljøkravene. De analytiske metodene er fastsatt i standarder utviklet av European Committee for Standardization (CEN). De analytiske standardene det refereres til i drivstoffkvalitetsdirektivet har, av hensyn til den tekniske utviklingen, blitt erstattet av nye standarder. Det er derfor behov for å oppdatere referansen til de aktuelle standardene i vedlegg I og II til drivstoffkvalitetsdirektivet. Tidligere referanse har vært EN 228:2004, ny referanse bli EN 228:2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
De aktuelle bestemmelsene er i Norge gjennomført i Produktforskriften Kapittel 2, vedlegg IV. Endringsdirektivet vil medføre behov for endring av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I omfang vil rapporteringskravene være de samme, og det forventes ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt. Det er kun endringer av teknisk karakter, og vurderes ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten ble presentert for Spesialutvalget for miljø den 24. september 2014 hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Direktivet er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 55/2015 med tilpasningstekst: Beslutningen trer først i kraft den dagen EØS-komitebeslutningen som innlemmer direktiv 2009/30/EF trer i kraft.

Direktiv 2009/30/EF fortsatt er til vurdering i EØS/EFTA-landene og EEAS. Det innebærer at beslutningen om å innlemme 2014/77/EU heller ikke har trådt i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.06.2014
Gjennomføringsfrist i EU
11.06.2015
Anvendelsesdato i EU
11.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0077
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro