Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 om krav til kvalitet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon i det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) No 1029/2014 of 26 September 2014 amending Regulation (EU) No 73/2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.01.2015)

Sammendrag av innhold
Regelverksinitiativet om det felleseuropeiske luftrom (Single European Sky) stiller høye krav til kapasitet, sikkerhet, reduserte utslipp og lavere kostnader. Nøyaktige terreng- og hinderdata samt flyplassdata med tilstrekkelig kvalitet og integritet vil spille en sentral rolle i denne sammenhengen. Dette krever elektronisk formidling av data i stort omfang. Det var derfor nødvendig å innføre et eget regelsett som sikrer og danner infrastruktur for formidling av luftfartsdata.

26. januar 2010 vedtok EU Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 om krav til kvalitet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon i det felles europeiske luftrom (ADQ-forordningen). Forordningen gir blant annet kvalitetskrav til luftfartsdata og luftfartsinformasjon for å opprettholde sikkerheten og støtte nye operative konsepter innen det europeiske lufttrafikkstyringsnettverket. Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 552/2004 (Samvirkningsforordningen) i Single European Sky. Se eget EØS-notat om forordning 73/2010.

ADQ-forordningen refererer til Chicagokonvensjonens Annex 15. I tiden etter at ADQ-forordningen ble vedtatt, har den sivile internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO gjort endel endringer i definisjoner og bestemmelser i Annex 15, og utgitt en ny utgave av dokumentet. Formålet med implementeringsforordning nr. 1029/2014 er derfor å foreta nødvendige endringer i ADQ-forordningen som en følge av dette.

Forordning nr. 1029/2014 gjør endringer i flere definisjoner i artikkel 3. Dette er mindre endringer for å klargjøre begrepenes innhold, og innebærer ingen realitetsendringer.

ADQ-forordningen har også flere henvisninger til forordning nr. 2096/2005 om felles krav for yting av flysikringstjenester. Forordning nr. 2096/2005 er erstattet av forordning nr. 1035/2011, og forordning nr. 1029/2014 oppdaterer derfor disse henvisningene.

Annex III til ADQ-forordningen refererer til standarder fra International Standardisation Organisation (ISO). Etter vedtakelsen av ADQ-forordningen har ISO revidert og renummerert noen av standardene. Forordning nr. 1029/2014 foretar derfor nødvendige endringer i disse henvisningene, og gjør noen små redaksjonelle endringer i nummereringen av Annexene til ADQ-forordningen.

Dette er endringene som forordning nr. 1029/2014 gjør i ADQ-forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen har sin hjemmel i TFEU art. 100.
Gjennomføring av forordning nr. 1029/2014 i norsk rett vil skje gjennom endring av forskrift 14. mai 2007 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Det er ikke grunnlag for å ha noen særnasjonale bestemmelser ved gjennomføringen av rettsakten i norsk rett. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning nr. 1029/2014 medfører i seg selv ingen ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser. De økonomiske og administrative konsekvenser som krav til kvalitet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon medfører, følger av ADQ-forordningen. Den nærmere beskrivelsen av disse økonomiske og administrative konsekvensene følger derfor av EØS-notatet til ADQ-forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer at de endringer som forordning nr 1029/2014 innebærer er nødvendige for å bringe ADQ-forordningens definisjoner og henvisning til bestemmelser i samsvar med ICAO Annex 15.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning nr. 1029/2014 ble vedtatt 26. september 2014. Forut for vedtakelsen ble utkast til rettsakt behandlet i Single Sky Committee hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

Norsk gjennomføringsforskrift vil bli sendt på ordinær høring.

Saken vil ikke bli fremlagt for Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.09.2014
Anvendelsesdato i EU
20.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.01.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2016
Anvendes fra i Norge
01.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro