Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 834/2009 av 11. september 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterforetaks struktur og virksomhet med hensyn til kvalitetsrapporter

Commission Regulation (EC) No 834/2009 of 11 September 2009 implementing Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates, as regards the quality reports

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
I forordning (EF) nr. 716/2007 er det fastlagt felles retningslinjer for systematisk utarbeidelse av EF-statistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter.

orordning (EF) nr. 834/2009 fastsetter gjennomføringsbestemmelser for utarbeiding av felles kvalitetsstandarder og kvalitetsrapportenes innhold og hyppighet. Videre fastsettes det kvalitetskriterier for kvalitetsrapportene.

Merknader
Rettsakten har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser. Den vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.09.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 682-683
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0834
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro