Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1028 av 27. juni 2022 om endring av beslutning (EU) 2021/355 med hensyn til visse virksomheter i Danmark, Frankrike og Sverige som er inkludert i listen over virksomheter omfattet av EUs ordning for handel med utslippskvoter i direktiv 2003/87/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1028 of 27 June 2022 amending Decision (EU) 2021/355 as regards certain installations in Denmark, France and Sweden and included in the list of installations covered by the emissions trading system of the Union laid down in Directive 2003/87/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2022)

Sammendrag av innhold
Gjennom klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) etablerer EU et system for handel med klimakvoter. Systemet omfatter utslipp av klimagasser fra industri, petroleum, kraftproduksjon og luftfart. Kvotesystemet setter et tak på utslippene fra aktivitetene som omfattes. Utslippstaket fungerer ved at det utstedes et begrenset antall kvoter som de kvotepliktige trenger for å kunne slippe ut klimagasser.

Kvotene i systemet må gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige aktørene. Hovedregelen er at kvotene auksjoneres til høystbydende, men det er også en betydelig andel vederlagsfri tildeling.

Virksomheter som kun forbrenner biomasse skal ikke være med i klimakvotesystemet, jf. punkt 1 i Vedlegg 1 til EUs klimakvotedirektiv. Videre har EU-domstolen i sak C-577/16 avgjort at virksomheter som produserer polymerer basert på varme som leveres fra en tredjepart heller ikke skal være med i kvotesystemet (fordi slike virksomheter ikke har egne direkte utslipp).

Det følger av artikkel 11 (1) i EUs klimakvotedirektiv at alle land som deltar i klimakvotesystemet innen 30. september 2019 skulle sende en liste over virksomheter som er omfattet av kvoteplikt og berettiget tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021—2025 til EU-kommisjonen. I kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 vedtok EU-kommisjonen en liste over virksomheter som var inkludert i de nasjonale listene, men som etter EU-kommisjonens vurdering ikke skal være omfattet av kvotesystemet og følgelig ikke er berettiget tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021—2025.

Etter at kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 ble vedtatt, har det blitt avdekket at fire svenske og danske virksomheter som kun forbrenner biomasse, og to franske virksomheter som produserer polymerer uten egne direkte utslipp, feilaktig har blitt inkludert i de nasjonale listene nevnt over.

Disse virksomhetene skal ikke være omfattet av kvotesystemet, og skal heller ikke få tildelt vederlagsfrie kvoter. Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1028 fastslår at de totalt seks virksomhetene ikke er berettiget tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021—2025. Gjennom beslutningen blir de seks virksomhetene føyd til listen over virksomheter som ikke er berettiget tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021—2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett og har ikke konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gjelder tildelingen av vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2021-2025 til totalt seks danske, svenske og franske virksomheter, og har ikke konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert som egnet for hurtigprosedyre, og behandles dermed ikke i Spesialutvalget for miljøsaker der berørte departementer er representert. KLD vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har ikke konsekvenser for norsk lovgivning, men den er likevel viktig for systemet som helhet siden den sier noe om hvilke virksomheter som skal være omfattet av EUs klimakvotesystem.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 27. juni 2022 og publisert i EUs Official Journal 29. juni 2022.

Rettsakten er til vurdering i EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.06.2022
Anvendelsesdato i EU
19.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet