Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning 2003/87/EF med hensyn til ytterligere ordninger for justering av tildeling av gratis utslippskvoter på grunn av endringer av aktivitetsnivå

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1842 of 31 October 2019 laying down rules for the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards further arrangements for the adjustments to free allocation of emission allowances due to activity level changes

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 2003/87/EF fastsætter et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen med henblik på at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde. Artikel 10a indeholder bestemmelser om midlertidig gratistildeling af kvoter.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 fastlægger midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF for den fjerde handelsperiode 2021-2030.

(3) I henhold til artikel 10a, stk. 20, i direktiv 2003/87/EF skal der foretages en symmetrisk justering af gratistildelingen af emissionskvoter til anlæg, hvis drift er steget eller faldet, efter vurdering på grundlag af et glidende gennemsnit over to år, med mere end 15 % i forhold til det historiske aktivitetsniveau. Eftersom anlæggene i henhold til artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2019/331 er opdelt i delinstallationer, er det med henblik på gennemførelsen af justeringen af tildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet hensigtsmæssigt at sammenligne disse ændringer med det historiske aktivitetsniveau for de enkelte delinstallationer.

(4) Med henblik på at justere gratistildelingen er det nødvendigt at indsamle data af høj kvalitet, som verificeres uafhængigt. Det bør sikres, at de data, der overvåges og indberettes med henblik på fastlæggelsen af gratistildelingen, konsekvent er nøjagtige og af høj kvalitet. Der bør derfor indføres særlige regler for indberetning af aktivitetsniveauet for hver enkelt delinstallation under hensyntagen til de relevante bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2019/331. De data, der indsamles blandt driftslederne i overensstemmelse med disse regler, bør afspejle delinstallationernes faktiske drift.

(5) Driftslederne bør indberette de ønskede data på årsbasis. Dataene bør overvåges i overensstemmelse med betingelserne for overvågning som fastsat i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/331.

(6) For at sikre overensstemmelse mellem verifikationen af de årlige emissionsrapporter, jf. artikel 15 i direktiv 2003/87/EF, og af dataene om aktivitetsniveauet, og for at udnytte synergier, bør dette foregå på grundlag af den retlige ramme, der udgøres af foranstaltningerne i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067.

(7) For at forhindre manipulation eller misbrug af systemet for justering af tildelinger, undgå enhver unødig administrativ byrde og sikre, at ændringerne af tildelingerne sker på en effektiv, ikkediskriminerende og ensartet måde, bør der gælde yderligere regler for justering af gratistildelingen til delinstallationer, hvis aktivitetsniveau er steget eller faldet med mere end 15 % sammenlignet med det historiske aktivitetsniveau. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau bør defineres som det aritmetiske gennemsnit af de to årlige aktivitetsniveauer for to hele kalenderår i drift. Det første år for beregningen af det gennemsnitlige aktivitetsniveau bør være det første år i hver tildelingsperiode. Hvis der ved sammenligningen mellem det historiske aktivitetsniveau og det gennemsnitlige aktivitetsniveau konstateres et udsving på mere end 15 %, bør gratistildelingen justeres med den nøjagtige

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
24.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet