Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om føreløpige gratiskvoter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 om nasjonale gjennomføringstiltak om foreløpige vederlagsfrie kvoter for drivhusgasser i henhold til artikkel 11(3) i europaparlaments- og rådsirektiv 2003/87/EF

Commission Decision 2013/448/EU of 5 September 2013 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 til de kvotepliktige virksomhetene som er del av EUs kvotesystem for handel med klimagasser. Statene som er omfattet av EUs kvotesystem, herunder Norge, har laget en plan for tildeling av vederlagsfrie kvoter (NIM - National Implementation Measures) som gir detaljert oversikt over hvor mange kvoter det enkelte landet mener skal tildeles vederlagsfritt til hver enkelt virksomhet som er omfattet av kvotesystemet. De ulike landenes tildelingsplaner (NIM'er) har vært vurdert og godkjent av EU-kommisjonen (for EU-medlemsstatenes vedkommende) og EFTAs overvåkingsorgan (for EFTA-statenes vedkommende). Landene har i sine tildelingsplaner tatt forbehold om at tildelingen kunne bli redusert dersom det ble nødvendig å benytte en korreksjonsfaktor for å holde den samlete tildelingen av vederlagsfrie kvoter under et på forhånd fastsatt nivå.

Rettsakten endrer beslutning 2010/634/EU om fastsettelsen av samlet kvotemengde i EUs kvotesystem for å ta høyde for inkluderingen av Kroatia i kvotesystemet. Samlet kvotemengde økes proporsjonalt med inkluderingen av Kroatia, og blir på 2 084 301 856 kvoter fra 2013. Denne kvotemengden skal nedjusteres hvert år med en lineær faktor på 1,74 prosent, slik at kvotemengden reduseres med 38 264 246 kvoter per år, første gang i 2014.

Kvotedirektivet har et tak på hvor mange kvoter som kan tildeles vederlagsfritt. Det fremgår av direktivet at dersom gjennomgangen av tildelingsplanene viser at dette taket overskrides, så skal tildelingene (unntatt el-generatorer) nedjusteres proporsjonalt slik at det ikke tildeles flere vederlagsfrie kvoter enn direktivet åpner for. Gjennomgangen av tildelingsplanene har vist at det er nødvendig å nedjustere tildelingen for å holde det samlete antall vederlagsfrie kvoter under taket. Rettsakten innfører derfor en korreksjonsfaktor som viser hvor mye tildelingen skal nedjusteres for hvert år. Korreksjonsfaktorene følger som vedlegg til beslutningen. Korreksjonsfaktorene fører til at de kvotepliktige virksomhetene får redusert sin tildeling av vederlagsfrie kvoter med om lag 11 prosent over perioden 2013-2020, sammenlignet med en situasjon uten bruk av korreksjonsfaktor.

Medlemstatene må på grunnlag av beslutningen legge inn nye tall i tabellen som viser hvor mange kvoter hver virksomhet skal få. Reviderte tildelingstabeller skal sendes inn til Kommisjonen for endelig godkjenning.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 10 og 11. Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk lovgivning. Rettsakten vil føre til en reduksjon i antall kvoter som kan tildeles norske kvotepliktige virksomheter, og vil kreve at Miljødirektoratet justerer tildelingen av vederlagsfrie kvoter til norske virksomheter i tråd med den fastsatte korreksjonsfaktoren. Det er i Miljødirektoratets vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter tatt forbehold om innføring av en korreksjonsfaktor. Det er derfor ikke nødvendig å fatte nye tildelingsvedtak til alle norske virksomheter for å kunne nedjustere tildelingen i tråd med kommisjonsbeslutningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en utdyping av regelverk som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 5. september 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2013
Anvendelsesdato i EU
27.09.2013
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 638-646
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0448
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro