Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om moderniseringsfondet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1001 av 9. juli 2020 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til driften av moderniseringsfondet for støtte til invensteringer for modernisering av energisystemer og for å øke energieffektivititen til visse medlemsstater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1001 of 9 July 2020 laying down detailed rules for the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the operation of the Modernisation Fund supporting investments to modernise the energy systems and to improve energy efficiency of certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2003/87/EF blev Moderniseringsfonden etableret for perioden fra 2021 til 2030 for at støtte investeringer i modernisering af energisystemer og forbedring af energieffektiviteten i visse medlemsstater. Som anført i meddelelserne fra Kommissionen med titlerne "Den europæiske grønne pagt" og "Investeringsplan for den europæiske grønne pagt" bør gennemførelsen af Moderniseringsfonden bidrage til opfyldelsen af målene for den europæiske grønne pagt ved at støtte en grøn og socialt retfærdig omstilling.

(2) Der bør fastsættes nærmere regler for driften af Moderniseringsfonden, så fordelingen af dens finansielle midler til de støttemodtagende medlemsstater kan ske på en smidig måde, navnlig ved at fastsætte procedurer for forelæggelse og vurdering af investeringsforslag og for udbetaling af fondens indtægter.

(3) For at sikre, at støtte fra Moderniseringsfonden er forenelig med det indre marked, bør støttemodtagende medlemsstater i overensstemmelse med traktatens artikel 108, stk. 3, underrette Kommissionen om enhver planlagt investering, der udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, og som ikke vil være omfattet af en eksisterende godkendt eller fritaget støtteordning eller en særskilt afgørelse. Vurderingen af investeringer, der er omfattet af fonden, bør koordineres med vurderingen efter statsstøttereglerne, og reglerne for forelæggelse af investeringsforslag bør tage hensyn til reglerne for indgivelse af anmeldelser af statsstøtte. Udbetalingen af indtægterne fra fonden bør afhænge af, om der er opnået statsstøttegodkendelse.

(4) "Den europæiske grønne pagt" opererer med områdeplaner for en retfærdig omstilling som en af hjørnestenene i mekanismen for en retfærdig omstilling. Når en investering under Moderniseringsfonden tager sigte på at gennemføre en områdeplan for en retfærdig omstilling i den støttemodtagende medlemsstat, bør denne medlemsstat fremlægge oplysninger om investeringens forventede bidrag til denne plan i henseende til at støtte sammenhæng og komplementaritet med planens målsætninger.

(5) De støttemodtagende medlemsstater bør regelmæssigt underrette Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Investeringskomitéen for Moderniseringsfonden ("investeringskomitéen") om de planlagte investeringer for at lette planlægningen af udbetalingen og forvaltningen af Moderniseringsfondens midler. Disse oplysninger bør dog ikke være bindende for de støttemodtagende medlemsstater, når de forelægger fremtidige investeringsforslag.

(6) Der bør gælde en forenklet procedure for udbetaling af fondens indtægter til investeringer, der falder ind under de prioriterede områder, der er anført i artikel 10d, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF ("prioriterede investeringer"). Ikkeprioriterede investeringer bør underkastes en omfattende vurdering af deres tekniske og finansielle holdbarhed og deres merværdi i forhold til fondens mål.

(7) I henhold til artikel 10d, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF skal mindst 70 % af de finansielle midler fra Moderniseringsfonden allokeres til prioriterede investeringer. For at sikre en retfærdig fordeling af de finansielle midler i alle de støttemodtagende medlemsstater bør dette krav gælde for de enkelte støttemodtagende medlemsstaters individuelle andel af fonden.

(8) Finansieringen af investeringer fra Moderniseringsfonden bør afhænge af, om de midler, der stilles til rådighed for den støttemodtagende medlemsstat, er til rådighed, og af den andel af midlerne, der allokeres til prioriterede investeringer. For at muliggøre en nøje overvågning af allokeringen af midler, samtidig med at der sikres effektivitet i forbindelse med udbetalingen, bør EIB's, eller, hvis det er relevant, investeringskomitéens, vurdering af investeringsforslagene og Kommissionens udbetaling af midlerne finde sted inden for rammerne af halvårlige cyklusser.

(9) Procedurerne for driften af Moderniseringsfonden bør tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for de ordninger, som de støttemodtagende medlemsstater forelægger. Når EIB bekræfter, at ordningen har status som prioriteret investering, eller, hvis det er relevant, investeringskomitéen henstiller, at ordningen finansieres inden for det ikkeprioriterede område, og når Kommissionen træffer afgørelse om den første udbetaling af midler til ordningen, bør den støttemodtagende medlemsstat forelægge et nyt forslag i forbindelse med eventuelle efterfølgende udbetalinger. Med henblik på en sådan efterfølgende udbetaling bør EIB's bekræftelse eller, hvis det er relevant, investeringskomitéens henstilling, begrænses til verifikation af, om de midler, der stilles til rådighed for den støttemodtagende medlemsstat, er til rådighed, og for så vidt angår ordninger, som har status som ikkeprioriterede investeringer, verifikation af overholdelsen af tærsklerne for tilladt støtte, jf. artikel 10d, stk. 2, og artikel 10d, stk. 6, andet afsnit, fjerde punktum, i direktiv 2003/87/EF. Desuden bør der gælde forenklede regler for de støttemodtagende medlemsstaters årlige rapportering om ordninger.

(10) Ophørte investeringer bør ikke modtage yderligere finansiering fra Moderniseringsfonden. Beløb, der allerede er udbetalt til ophørte investeringer, men som endnu ikke er forbrugt i forbindelse med sådanne investeringer, bør stilles til rådighed til finansiering af andre investeringer.

(11) Der bør fastsættes nærmere regler for investeringskomitéens sammensætning og drift.

(12) I henhold til artikel 10d, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF forvalter EIB indtægterne fra Moderniseringsfonden. Med henblik herpå bør EIB udvikle retningslinjer for forvaltning af aktiver, som understøtter direktivets mål, og som tager hensyn til EIB's interne regler. EIB skal desuden udføre andre opgaver i forbindelse med gennemførelsen af Moderniseringsfonden, jf. direktiv 2003/87/EF. De specifikke vilkår og betingelser for udførelsen af disse opgaver bør fastlægges i en aftale mellem Kommissionen og EIB. Mekanismen til dækning af EIB's omkostninger bør modsvare disse opgaver og endvidere tage hensyn til antallet og kompleksiteten af de investeringsforslag, der forelægges af de respektive støttemodtagende medlemsstater, samt til, om forslagene vedrører prioriterede eller ikkeprioriterede investeringer.

(13) Hvis medlemsstaterne beslutter at anvende indtægterne fra auktionering af kvoter til at finansiere deres udgifter i forbindelse med gennemførelse af Moderniseringsfonden, kan sådanne udgifter betragtes som administrative udgifter som omhandlet i artikel 10, stk. 3, litra i), i direktiv 2003/87/EF, og de kan derfor medregnes i en målsætning om 50 % klimarelateret brug af auktionsindtægterne.

(14) Der bør fastsættes klare ordninger for overvågning og rapportering med henblik på at give Kommissionen fuldstændige og rettidige oplysninger om fremskridtene i forbindelse med bestemte investeringer og den overordnede gennemførelse af Moderniseringsfonden.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet