Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2020)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Forordningen for verifikasjon av data og om akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet) endrer og opphever med virkning fra 1. januar 2019 nåværende forordning for akkreditering og verifikasjon (forordning 600/2012/EU) som ble vedtatt i EU 21. juni 2012 og fastsatt som norsk forskrift 14. januar 2013.

Forordningen er en del av en større pakke med regelverk under kvotedirektivet for fase IV (2021—2030) av EUs kvotesystem (EU ETS).

Innhold i forslaget

Industrivirksomheter og luftfart omfattet av EUs kvotesystem skal etter kvotedirektivet årlig overvåke og rapportere kvotepliktige utslipp. Kvotedirektivet krever også at slike utslippsrapporter skal være verifisert av akkreditert tredjepart, og reglene for dette er nedfelt i nåværende AV-forordning (forordning 600/2012/EU). Videre stiller kvotedirektivet også krav om at data som ligger til grunn for søknader om tildeling av vederlagsfrie kvoter skal være verifisert av en uavhengig tredjepart.

Gjennom forordningen gjøres følgende endringer og tilføyelser til nåværende regelverk:

1) Endringer for luftfart som følge av CORSIA

FN-organisasjonen ICAO besluttet 27. juni 2018 å implementere en global markedsmekanisme for utslipp av klimagasser fra internasjonal luftfart kalt CORSIA. Første utgave av reglene for overvåking, rapportering og verifikasjon (MRV) av utslipp omfattet av CORSIA gjøres gjeldende fra 1. januar 2019. AV-forordningens krav til verifikasjon av utslipp fra luftfart er i forslaget tilpasset for å ta inn krav fra CORSIA.

For Norge vil endringene trolig ikke medføre vesentlige endringer for de ulike aktørene (kvotepliktig luftfart, verifikatører, akkrediteringsorganer og myndigheter) sammenlignet med i dag.

2) Krav til akkreditering og verifikasjon i forbindelse med søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter

Forordningen krever at innsendte data i søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter fra industrivirksomheter skal være verifisert av en akkreditert verifikatør. Dette medfører i utgangspunktet ikke at det blir stilt strengere krav til virksomhetene sammenlignet med nåværende regelverk for tildeling, der det også er påkrevd å benytte en uavhengig tredjepart for verifikasjon av tildelingssøknader. Forskjellen vil hovedsakelig være at den uavhengige tredjeparten nå skal være akkreditert for verifikasjon av tildeling i samsvar med kravene i AV-forordningen. Samtidig stilles det mer omfattende krav til kompetanse hos både verifikatør og akkrediteringsorganer sammenlignet med forordning 600/2012/EU.

De kvotepliktige virksomhetene vil selv være ansvarlige for omkostningene i forbindelse med verifikasjon av tildelingsdata. Verifikasjonsprosessen vil i stor grad være tilsvarende som med opprinnelig forordning med noen mindre justeringer. Verifikatørene vil få en kostnad forbundet med akkrediteringsordningen. Kostnadene for den enkelte virksomhet vil i hovedsak være tilsvarende som i dag.

3) Mindre endringer, forenklinger og forbedringer av nåværende regelverk

AV-forordningen og MR-forordningen (forordning 601/2012/EU) har som formål å harmonisere og presisere kvotedirektivets krav til overvåking, rapportering, verifikasjon og akkreditering fra og med fase III (2013—2020) av EUs kvotesystem.

Erfaringer med AV-forordningen i fase III har påpekt et behov for forbedringer, forenklinger og tydeliggjøring av dette regelverket for å sikre ytterligere harmonisering og effektivisering av systemet. På denne bakgrunn er det gjort noen mindre endringer sammenlignet med opprinnelig regelverk. Disse endringene vil ikke medføre vesentlige endringer for de ulike aktørene (kvotepliktige virksomheter og luftfart, myndigheter, verifikatører og akkrediteringsorganer) sammenlignet med i dag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 2-2. Det er også gjort tekniske endringer i klimakvoteforskriften § 2-2b, § 6-4 annet ledd og § 9-7 for å få inn henvisninger til den nye rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvensene av å innføre den nye forordningen vurderes som små for alle involverte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på skriflig prosedyre (18.12.2018 med svarfrist 7.1.2019) i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Kvotedirektivet er tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakter gitt med hjemmel i kvotedirektivet anses i utgangspunktet som EØS-relevante.

Den nye AV-forordningen bidrar gjennom harmoniserte regler til å sikre økt kvalitet og uavhengig vurdering av data for rapportering og tildeling fra kvotepliktige virksomheter og luftfart. Forordningen innebærer en tettere oppfølging av virksomhetene enn det myndighetene har mulighet til å gjøre.

Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 31.12.2018 og trådte i kraft dagen etter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.01.2020
Anvendes fra i Norge
09.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R2067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro